ic_ประกันชีวิตแบบอินเวสลิงค์

ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ เคเคพีเจน เวลท์ เฟล็กซี่ ลิงค์

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่รวมเอาข้อดีของประกันชีวิต และกองทุนรวมมาไว้ด้วยกันเพื่อให้ประโยชน์ที่มากกว่า

ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ เคเคพีเจน เวลท์ เฟล็กซี่ ลิงค์
 • 2 พ.ย. 2563
 • 10,150
KKPGEN-WEALTH-FLEXI-LINK-(RP)-1620x340p

ประกันชีวิต

เวลท์ เฟล็กซี่ ลิงค์

ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ช่วยให้คุณวางแผนลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และรับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 99 ปี

สามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตได้ ตั้งแต่ 5 เท่า ถึง 100 เท่า ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี ตามความเหมาะสมของช่วงชีวิต*

โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว กับหลากหลายกองทุนรวมคุณภาพที่สามารถเลือกลงทุนได้อย่างอิสระ และสับเปลี่ยนกองทุนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สามารถเพิ่มการลงทุน หรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้**

รับโบนัสพิเศษรายปี 2.5% - 15%*** ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี สำหรับปีกรมธรรม์ที่ 5-10

อุ่นใจมากขึ้นกับการันตีความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่องตลอด 5 ปีแรก**** ถึงแม้มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีไม่เพียงพอต่อการชำระค่าธรรมเนียม
*อัตราของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงอายุ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
**ไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินหลังจากปีกรมธรรม์ที่ 5 
***ผลตอบแทนสูงสุดในปีกรมธรรมที่ 10 ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
****ผลประโยชน์กรณี Non-Lapse Guaranteed เมื่อจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อเนื่อง ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย: กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุ 99 ปี

อายุรับประกันภัย: 1 เดือน 70 ปี

การพิจารณาอนุมัติการรับประกันภัย: เป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม: ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ / คำเตือน

คำเตือน: 

 1. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย ธนาคารเป็นเพียงช่องทางการรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
 4. การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป
 5. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกาไร ผู้ขอเอาประกันภัยก็จะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
 6. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ
 7. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อชำระหนี้ของตนเอง
 8. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนจะมีจำนวนลดลงตามค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ที่มีการหักชำระในระหว่างสัญญาซึ่งอาจทำให้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีจานวนลดลงอันเป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุได้ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จะขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้ขอเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
 9. ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางการร้องเรียนของผู้ขอเอาประกันภัย สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

 1. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ (Customer Care Center) ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ โทร. 1394 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-20.00 น. / วันเสาร์ เวลา 8.30 น.-17.00 น.) อีเมล : [email protected]
 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) สายด่วน คปภ. โทร. 1186 , 02 515 3999 หรือ www.oic.or.th
 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) Help Center โทร. 1207, 02 033 9999 หรือ www.sec.or.th
 4. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย) โทร. 1213 หรือ www.1213.or.th

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย โดยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามช่องทางและวิธีการดังต่อไปนี้ ชำระเป็น เงินสด / เช็ค (ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า) และ แคชเชียร์เช็ค โดยให้โอนเงิน

เข้าบัญชีธนาคาร หรือ นำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุ ดังนี้

ชื่อบัญชี   บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน เพื่อลูกค้า UNIT-LINKED

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สาขาอโศก

10-00004403

 

หมายเหตุ: 

 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น   บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ยูนิต ลิงค์ 3 ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
 4. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนำส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง