interest_icon

เงินฝากประจำพิเศษ KKP 10/3.5 WIN

รายละเอียด

เงินฝากประจำพิเศษ KKP 10/3.5 WIN

 • 1 มี.ค. 2566
 • 3,809
KKP10-3.5_WIN_1620x540p??
KKP10-3.5_WIN_628x443

เงินฝากประจำพิเศษ KKP 10/3.5 WIN

สำหรับลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต KKPGEN WEALTH 10/3 (PAR)
เริ่มต้นฝากเพียง 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท และฝากได้สูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น
ระยะเวลาฝาก 10 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. – 31 ก.ค. 66 หรือ จนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญถึง 300 ล้านบาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ

 • ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปี – 75 ปีบริบูรณ์ ที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต KKPGEN WEALTH 10/3 (PAR) ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. – 31 ก.ค. 66 และชำระค่าเบี้ยประกันรายปีสำหรับปีแรกตั้งแต่ 50,000 บาทต่อกรมธรรม์ขึ้นไปเท่านั้น
 • การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ฝาก 1 ราย เปิดบัญชี KKP 10/3.5 WIN ได้ 1 บัญชี และฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น โดยจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท และจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
 • กรณีลูกค้าเลือกเปิดบัญชีเงินฝากประจำ KKP 10/3.5 WIN ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายเป็นอย่างอื่นได้ในภายหลังตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโอนสิทธิการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน KKP 10/3.5 WIN (โครงการประกันชีวิต KKPGEN WEALTH 10/3 (PAR) ควบคู่เงินฝากประจำ 10 เดือน KKP 10/3.5 WIN
 • ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรมธรรม์ หรือ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ประสงค์จะโอนสิทธิการเปิดบัญชีเงินฝากให้กับคู่สมรส, บุตร, บิดา, มารดา, พี่, น้อง โดยลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ KKP 10/3.5 WIN พร้อมแนบเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 • ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชี KKP 10/3.5 WIN ด้วยเช็ค ลูกค้าต้องนำเช็คเข้าบัญชีภายในวันที่ 28 ก.ค. 66 และหากเกิดกรณีเช็คคืน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดบัญชีดังกล่าว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปิดบัญชี KKP 10/3.5 WIN และโอนเงินเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคาร ในกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีลูกค้าเปิดบัญชี KKP 10/3.5 WIN ด้วยยอดเงินสูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
  • กรณีผู้เอาประกันภัยขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับประกันภัยของบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยผู้ฝากจะต้องนำสมุดบัญชี KKP 10/3.5 WIN มาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีเงินฝากภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งปฏิเสธจากบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติทันที
 • เมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้น ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 6 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ธนาคารประกาศกำหนดอยู่ ณ ขณะนั้น
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด จะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ยังไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย

 • กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยครบถ้วนและมีระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อครบสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี กรณีเสียชีวิต
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1 ความคุ้มครองชีวิต 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีกรมธรรม์ที่ 2 ความคุ้มครองชีวิต 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป ความคุ้มครองชีวิต 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 , 4 , 6 และ 8
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 320% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ปีกรมธรรม์ที่ 10
 • มีโอกาสรับเงินปันผล (เงินปันผลไม่การันตี) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10
 • ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
 • ตัวอย่างข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง บริษัทผู้รับประกันภัยจะไม่คุ้มครอง
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทผู้รับประกันภัย จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทผู้รับประกันภัยอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทผู้รับประกันภัย อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
# อื่นๆที่น่าสนใจ