ic_ฝากประจำ

บัญชีเงินฝากประจำ

ฝากประจำดอกเบี้ยสูง สู่ความสำเร็จของอนาคต

บัญชีเงินฝากประจำ
 • 1 ธ.ค. 2563
 • 15,609
KKP_TD4M_Q12023_1620x540
KKP_TD4M_Q12023_628x443

เงินฝากประจำ 4 เดือน

รับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน

ฝากสั้นเพียง 4 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
เริ่มต้นฝาก 100,000 บาท

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขเงินฝากประจำ 4 เดือน

 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 • เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้ทุกประเภท (บัญชีและ/หรือ/เพื่อ อย่างใดอย่างหนึ่ง) ,ห้างหุ้นส่วนสามัญ,คณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติอื่นแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ต่อรายการ
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝากเงิน ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 4 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง