interest_icon

เงินฝากประจำพิเศษ KKP VALUE

เงินฝากประจำพิเศษ KKP VALUE

 • 11 ต.ค. 2566
 • 2,720
เงินฝากและประกัน-3.5-1620x540p (1)
เงินฝากและประกัน-3.5-628x443p (1)

เงินฝากประจำพิเศษ KKP VALUE

เริ่มต้นฝากเพียง 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท และฝากได้สูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 66 – 29 ก.พ. 67 หรือ จนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญถึง 200 ล้านบาท
สำหรับลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต KKPGEN WEALTH 10/3 (PAR)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ

 • ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปี – 75 ปีบริบูรณ์ ที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต KKPGEN WEALTH 10/3 (PAR)  ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 66 – 29 ก.พ. 67 และชำระค่าเบี้ยประกันรายปีสำหรับปีแรกตั้งแต่ 50,000 บาทต่อกรมธรรม์ขึ้นไปเท่านั้น
 • การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ฝาก 1 ราย เปิดบัญชี KKP VALUE ได้ 1 บัญชี และฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น โดยจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท และจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากให้กับเจ้าของกรมธรรม์ก่อน ยกเว้นกรณีเจ้าของกรมธรรม์เป็นผู้เยาว์ ธนาคารจะพิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากให้กับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 • ผู้ฝากต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ หรือ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ฝากได้รับโอนสิทธิพิเศษการเปิดบัญชีเงินฝากมาจากบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชี KKP VALUE ด้วยเช็ค ลูกค้าต้องนำเช็คเข้าบัญชีภายในวันที่ 27 ก.ค. 66 และหากเกิดกรณีเช็คคืนธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดบัญชีดังกล่าว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปิดบัญชี KKP VALUE และโอนเงินเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคาร ในกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีลูกค้าเปิดบัญชี KKP VALUE ด้วยยอดเงินสูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
  • กรณีผู้เอาประกันภัยขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับประกันภัยของบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
โดยกรณีข้อ 1-3 ผู้ฝากจะต้องนำสมุดบัญชี KKP VALUE มาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีเงินฝากภายใน 15 วัน นับจากวันที่ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือธนาคารได้รับแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ในช่วง Free Look และ/หรือปฏิเสธจากบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติทันที

 • เมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้น ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ที่ธนาคารประกาศกำหนดอยู่ ณ ขณะนั้น
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด จะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ยังไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย

 • กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยครบถ้วนและมีระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อครบสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี กรณีเสียชีวิต
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1 ความคุ้มครองชีวิต 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีกรมธรรม์ที่ 2 ความคุ้มครองชีวิต 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป ความคุ้มครองชีวิต 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 , 4 , 6 และ 8
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 320% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ปีกรมธรรม์ที่ 10
 • มีโอกาสรับเงินปันผล (เงินปันผลไม่การันตี) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10
 • ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
 • ตัวอย่างข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง บริษัทผู้รับประกันภัยจะไม่คุ้มครอง
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทผู้รับประกันภัย จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทผู้รับประกันภัยอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทผู้รับประกันภัย อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
  •  
เนื้อหาแนะนำ