interest_icon

เงินฝากประจำพิเศษ KKP BLOOM

เงินฝากประจำพิเศษ KKP BLOOM

 • 11 ส.ค. 2566
 • 10,593
เงินฝากประจำ-1620x540
เงินฝากประกัน-628x443

เงินฝากประจำพิเศษ KKP BLOOM

เริ่มต้นฝากเพียง 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท และฝากได้สูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. – 31 ต.ค. 66 หรือ จนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญถึง 100 ล้านบาท
สำหรับลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต KKPGEN WEALTH 15/5 (PAR)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ

 • ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้า (1) บุคคลธรรมดา ที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต KKPGEN WEALTH 15/5 (Par) ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. – 31 ต.ค. 66 และชำระค่าเบี้ยประกันรายปีสำหรับปีแรกตั้งแต่ 30,000 บาทต่อกรมธรรม์ขึ้นไปเท่านั้น
 • การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ฝาก 1 ราย เปิดบัญชี KKP BLOOM ได้ 1 บัญชี และฝากได้สูงสุด 3,000,000 บาทต่อราย โดยจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท และจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากให้กับเจ้าของกรมธรรม์ก่อน ยกเว้นกรณีเจ้าของกรมธรรม์เป็นผู้เยาว์ ธนาคารจะพิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากให้กับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 • ผู้ฝากต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ หรือ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ฝากได้รับโอนสิทธิพิเศษการเปิดบัญชีเงินฝากมาจากบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 • ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชี KKP BLOOM ด้วยเช็ค ผู้ฝากต้องนำเช็คเข้าบัญชีภายในวันที่ 27 ต.ค. 2566 และหากเกิดกรณีเช็คคืน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดบัญชีดังกล่าว
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. – 31 ต.ค. 66 หรือยอดเงินฝาก KKP BLOOM ครบ 100 ล้านบาท
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปิดบัญชี KKP BLOOM และโอนเงินเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคาร ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1. กรณีผู้ฝากเปิดบัญชี KKP BLOOM ด้วยยอดเงินสูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับประกันภัยของบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
โดยกรณีข้อที่ 1-3 นี้ ผู้ฝากจะต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากประจำที่มีรายการฝากของ KKP BLOOM มาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีเงินฝากภายใน 15 วัน นับจากวันที่ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือธนาคารได้รับแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ในช่วง Free Look และ/หรือปฏิเสธจากบริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หากพ้นกำหนดระยะเวลา ดังกล่าว ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติทันทีกรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด จะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ยังไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้น ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ที่ธนาคารประกาศกำหนดอยู่ ณ ขณะนั้น 

เงื่อนไขการทำประกันภัย

อายุรับประกันภัย: ระหว่าง 1 เดือน – 70 ปี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิดหากเกินวันเกิดล่าสุด ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ปัดอายุขึ้น)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 5 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย: 15 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 
 • อายุ 1 เดือน–50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • อายุ 51 – 70 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ผลตอบแทนที่ได้รับ

 • รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกๆ 2 ปี (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-14)
 • รับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 520% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ไม่รวมเงินปันผล)
 • มีโอกาสรับเงินปันผล (เงินปันผลไม่การันตี) ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15

การพิจารณาประกันภัย: เป็นไปตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี: 1,000 บาท ทุกอายุและทุกเพศ (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)
การตรวจสุขภาพ: ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกันตามเงื่อนไขและ กฎเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย

สิทธิของผู้เอาประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทผู้รับประกันภัย และบริษัทผู้รับประกันภัยจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากหักค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้รับประกันภัยกำหนดให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์)
 • เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิก หรือเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แต่อาจได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวนที่ได้ชำระไว้