2. ic_e-Banking

บริการ KKP e-Banking @KKP Securities

บริการ KKP e-Banking @KKP Securities
 • 15 ก.พ. 2561
 • 15,703
KKP-e-Banking-KKP-Securities_1620x540

บริการ

KKP e-Banking @KKP Securities

บริการข้อมูลบัญชีเงินฝาก (My Account): ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี และเรียกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การจัดการบัญชี (Manage Account): เพิ่ม ลด และแก้ไขบัญชีตนเอง และบัญชีผู้อื่น

บริการโอนเงิน (Fund Transfer): บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือผู้อื่นภายในธนาคาร และบริการโอนเงินต่างธนาคาร พร้อมบริการโอนเงินแบบโอนประจำ (Recurring Transfer)

บริการชำระเงินด้วย QR Code (QR Code Payment)

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) บริการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อชาระค่าสินค้าและบริการต่างๆ

บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)

บริการลงทะเบียน KKP พร้อมเพย์ (KKP PromptPay Registration)

บริการเรียกดูข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร (News and Update)

บริการทางการเงิน

บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก (My Account)

 1. ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ได้ทั้งบัญชีประเภทออมทรัพย์ ประเภทกระแสรายวัน และประเภทเงินฝากประจำ
 2. เรียกดูรายละเอียดบัญชีเงินฝาก เช่น ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สถานะบัญชี ประเภทผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก ยอดเงินคงเหลือ ยอดเงินปัจจุบันบัญชีสำหรับการรับดอกเบี้ย เป็นต้น
 3. เรียกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังสูงสุด 180 วัน (สามารถกำหนดช่วงเวลาในการแสดงรายการได้ตามที่ต้องการ)
 4. สามารถสั่งพิมพ์รายการเดินบัญชีจากการทำธุรกรรมของธนาคาร (Statement) ย้อนหลังสูงสุด 180 วัน

การจัดการบัญชี (Manage Account)

 1. เพิ่ม ลด และแก้ไขบัญชีตนเอง และบัญชีผู้อื่น ทั้งภายในธนาคาร และต่างธนาคาร
 2. แก้ไขข้อมูลบัญชีตนเอง เช่น ชื่อย่อบัญชี และแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้อื่น เช่น ชื่อย่อบัญชี หมวดหมู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้สำหรับแจ้งผลการทำรายการ

บริการโอนเงิน (Fund Transfer)

1. บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Between your KKP account) โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของท่าน ทั้งบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน

2. บริการโอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร (To other KKP account) โอนเงินในบัญชีเงินฝากของท่าน จากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ไปยังบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของบุคคลอื่นภายในธนาคาร

3. บริการโอนเงินต่างธนาคาร (To other bank's account)

แบบที่ 1 เงินโอนเข้าบัญชีทันที 

 1. โอนเงินเข้าบัญชีทันทีผ่านหมายเลขบัญชี
 2. โอนเงินเข้าบัญชีทันทีผ่านหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

แบบที่ 2 เงินโอนเข้าบัญชีภายในวันเดียวกับวันที่ทำรายการ (SMART Same Day)

 • เงื่อนไขวันรับเงินต้องเป็นวันทำการธนาคารเท่านั้น
 • การส่งคำสั่งหลังเวลา 10:30 น.ของวันทำการธนาคารหรือส่งคำสั่งวันหยุดทำการธนาคาร จะถือว่าเป็นการตั้งรายการล่วงหน้า

วันกำหนดรับเงิน

 

การทำรายการ

การหักเงินและค่าธรรมเนียม

เงินเข้าบัญชีผู้รับปลายทาง

 

วัน

ภายในเวลา

วันที่ D

วันที่ D

10:30 น.

วันที่ D ภายในครึ่งชั่วโมง หลังทำรายการ

วันที่ ภายใน 17:00 น.

วันที่ D

ตั้งรายการล่วงหน้า

วันที่ D ภายในช่วงเช้า

วันที่ D ภายใน 17:00 น.

 

แบบที่ 3 เงินโอนเข้าบัญชีภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (SMART Next Day)

วันกำหนดรับเงิน

 

การทำรายการ

การหักเงินและค่าธรรมเนียม

เงินเข้าบัญชีผู้รับปลายทาง

 

วัน

ภายในเวลา

วันที่ D

วันที่ 
D-1

10:30 น.

วันที่ D-1 ภายในครึ่งชั่วโมง
หลังทำรายการ

วันที่ D
ภายใน 15:00 น.

วันที่ D

ตั้งรายการล่วงหน้า

วันที่ D-1 ภายในช่วงเช้าของวันกำหนดรับเงิน

วันที่
ภายใน 15:00 น.

หมายเหตุ: 

 1. ท่านสามารถยกเลิกรายการล่วงหน้าได้ในกรณีที่สถานะของรายการเป็น “รอดำเนินการ” (Pending) เท่านั้น หากสถานะของรายการเป็น “กำลังดำเนินการ” (Processing) จะไม่สามารถทำรายการยกเลิกได้
 2. ท่านสามารถเลือกบริการโอนเงินแบบโอนประจำ (Recurring Transfer) เพื่อโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของท่าน ไปยังบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันภายในธนาคารหรือต่างธนาคารโดยสามารถโอนประจำแบบ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน จำกัดความถี่สูงสุดที่ 6 ครั้งติดต่อกัน

วงเงินในการทำธุรกรรม

บริการ

วงเงินรวมสูงสุด/ รายการ

วงเงินรวมสูงสุด/ วัน

1. โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร

ไม่จำกัดวงเงิน

ไม่จำกัดวงเงิน

2. โอนเงินไปยังบุคคลอื่นภายในธนาคาร

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

3. โอนเงินต่างธนาคาร และโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)

 1,000,000 บาท

   1,000,000 บาท

4. การชำระค่าสินค้าและบริการ

500,000 บาท

500,000 บาท

หมายเหตุ: ลูกค้า KKP e-Banking ที่เปิดใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities จะสามารถใช้วงเงินในการทำธุรกรรมสูงสุดได้ตามตาราง วงเงินในการทำรายการ ของบริการ KKP e-Banking @KKP Securities

บริการชำระเงินด้วย QR Code (QR Code Payment)

 1. สามารถสร้าง QR Code เพื่อรับชำระเงินจากผู้อื่น เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
 2. สร้าง QR Code จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนบริการ KKP พร้อมเพย์ไว้กับธนาคาร
 3. QR Code ที่สร้างขึ้น สามารถใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของต่างธนาคาร สแกนเพื่อชำระเงินได้
 4. สามารถใช้ KKP e-Banking บนโทรศัพท์มือถือ สแกน QR Code ทั้งของธนาคารและต่างธนาคารเพื่อชำระเงินได้

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

 1. สามารถหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้
 2. สามารถตั้งรายการชำระเงินล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 180 วัน พร้อมทั้งเลือกความถี่ในการชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น ชำระครั้งเดียว ชำระเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน
 3. กรณีตั้งรายการชำระเงินล่วงหน้า สามารถยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งโอนเงินได้ ก่อนเวลา 06:00 น. ของวันที่ตั้งให้ระบบทำการโอนเงิน กรณีระบบทำรายการตามคำสั่งภายหลังเวลา 06:00 น. ไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือแก้ไขรายการได้
 4. เรียกดูและสั่งพิมพ์รายการชำระค่าสินค้าและบริการย้อนหลังได้สูงสุด 180 วัน

บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)

 1. สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้อื่น โดยเรียกเก็บผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขประจำตัวประชาชน ที่ลงทะเบียนผ่านบริการพร้อมเพย์
 2. ผู้เรียกเก็บเงินและผู้ถูกเรียกเก็บ จะต้องลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อใช้บริการนี้
 3. รายการที่เรียกเก็บเงินจากผู้อื่น มีอายุในการรอรับชาระเงิน 45 วัน
 4. กรณีได้รับข้อความเรียกเก็บเงิน สามารถชำระเงินให้ผู้เรียกเก็บเงินโดยวิธีการโอนเงินหรือวิธีการชำระค่าสินค้าและบริการ

บริการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ KKP PromptPay

 1. สามารถลงทะเบียน KKP พร้อมเพย์ผูกหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ กับบัญชีเงินฝากของท่านที่เปิดไว้กับธนาคาร
 2. เลขประจำตัวประชาชนผูกกับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 3. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมายผูกกับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 4. บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีผูกได้ทั้งเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครบริการ

ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา*

 1. มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรประเภทบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำอย่างน้อย 1 บัญชี
 2. มีอีเมล (Email Address) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ไว้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 3. มีบัญชีการลงทุนกับ บล.ภัทร
 4. สมัครใช้บริการการลงทุนผ่านเว็บไซต์ www.phatraedge.com โดยมี รหัสประจำตัว (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ที่สามารถใช้งานได้

*กรณีบัญชีนิติบุคคล/บัญชีร่วมไม่สามารถสมัครบริการ KKP e-Banking @KKP Securities ได้

ขั้นตอนการสมัคร

 1. Login เข้าสู่ระบบ www.phatraedge.com ด้วยรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password)
 2. คลิกเลือกเมนู Banking เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities
 3. คลิกเลือก "ยอมรับเงื่อนไข" เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 4. คลิก "ยืนยัน" เพื่อทำการสมัครบริการ
 5. รอรับรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) พร้อมกับรหัสอ้างอิง OTP ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ปรากฏบนหน้าจอ
 6. กรอกรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS เพื่อยืนยันการทำรายการ
 7. เมื่อเสร็จสิ้นการสมัคร ท่านจะได้รับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านทางอีเมลและสามารถใช้บริการได้

รายละเอียดของคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้บริการ KK e-Banking @KKP Securities

1. ช่องทางเว็บไซต์

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป ที่มีหน่วยความจำ (RAM) ตั้งแต่ 512MB ขึ้นไป
 • โปรแกรม Web Browser: Internet Explorer ตั้งแต่ version 0 ขึ้นไป, Google Chrome ตั้งแต่ version 43 ขึ้นไป, Firefox ตั้งแต่ Version 38ขึ้นไปหรือ Safari ตั้งแต่ Version 8 ขึ้นไป
 • อุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วตั้งแต่ 56 kbps ขึ้นไป แต่เพื่อประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีควรมีความเร็วตั้งแต่ 1 mbps ขึ้นไป

2. ช่องทาง Mobile Application

 • ระบบปฏิบัติการ iOS 9.0 ขึ้นไป
 • ระบบปฏิบัติการ Android Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, และ Nougat 7.0

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ

รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการรายนั้นเท่านั้นไม่ควรเปิดเผยรหัสประจำตัวและรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือหลงลืม ผู้ใช้บริการสามารถทำการขอรับรหัสผ่านใหม่ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.phatraedge.com ได้ด้วยตนเองหรือติดต่อบล.ภัทรผ่าน Phatra Contact Center 02 305 9559 หรือติดต่อธนาคารผ่าน KKP Contact Center 02 165 5555 เพื่อโอนสายไปยัง Phatra Contact Center

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) และอีเมล (Email)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) และอีเมล (Email) เป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้บริการทำการยืนยัน และให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคาร และผู้ใช้บริการ

ระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของบริการ

ธนาคารได้เลือกใช้เทคโนโลยีในระดับชั้นนำในการรักษาความปลอดภัยของการทำธุรกรรมต่างๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย

 1. การติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือการโจรกรรมข้อมูลจากบุคคลใดๆ ซึ่งไม่มีสิทธิเข้ามาใช้ระบบของธนาคาร
 2. การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการกับธนาคารเป็นการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) ขนาด 256 bits เพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน ขณะส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการกับธนาคาร
 3. การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ในการตรวจจับ และป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่ให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายของธนาคารได้
 4. หากไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ บนหน้าเว็บไซต์ Phatra Edge นานติดต่อกัน 20 นาที ระบบจะทำการ Log out อัตโนมัติ หากท่านต้องการใช้บริการต่อ ท่านต้องทำการ Login อีกครั้ง

การแจ้งปัญหาการใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 1. กรณีที่พบปัญหาการการใช้งาน เช่น (1) ไม่สามารถใช้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) หรือ (2) เชื่อว่ามีการใช้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) เข้าสู่บริการนี้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ บล.ภัทร หรือธนาคารทราบทันที โดยสามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคาร หรือติดต่อผ่าน Phatra Contact Center 02 305 9559 หรือ KKP Contact Center 02 165 5555 เพื่อโอนสายไปยัง Phatra Contact Center
 2. กรณีผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าใช้งาน เว็บไซต์ Phatra Edge เช่น รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ดำเนินการติดต่อ Phatra Contact Center 02 305 9559
 3. กรณีผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว รวมถึงอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน บน KKP e-Banking @KKP Securities กรุณาติดต่อสาขาธนาคาร

หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการดังกล่าว หากมีข้อมูลใดขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ ให้ใช้ข้อมูลตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการแทน

เกี่ยวกับรหัสผ่านชั่วคราว (OTP - One Time Password)

OTP คืออะไร
OTP (One Time Password) คือ รหัสผ่านชั่วคราวที่ใช้เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบ KKP e-Banking @KKP Securities ซึ่ง OTP จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งธุรกรรมเท่านั้น ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้ โดยธนาคารจะทำการส่ง OTP ในรูปแบบ SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเท่านั้น

ประโยชน์ของ OTP
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการทุจริต และโจรกรรมข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต

ระยะเวลาหมดอายุของ OTP
อายุการใช้งานของรหัสผ่าน OTP จะสิ้นสุดภายใน 5 นาทีเท่านั้น ดังนั้นหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านจำเป็นต้องขอ OTP ใหม่อีกครั้ง

จำนวนครั้งในการกรอก OTP
หากกรอกรหัสผ่าน OTP ผิดเกิน 3 ครั้ง ท่านจะไม่สามารถทำธุรกรรมที่ใช้ OTP เดิมได้ ซึ่งจะต้องขอรับรหัสผ่าน OTP ใหม่อีกครั้ง

วิธีใช้งาน OTP
เมื่อได้รับ OTP ผ่านทาง SMS แล้ว (OTP ครั้งล่าสุด) ให้นำ OTP กรอกลงในช่องที่กำหนดไว้ โดยสามารถตรวจสอบ OTP ได้ว่าตรงกับธุรกรรมที่กำลังดำเนินการได้ โดยสังเกตที่ OTP Reference ในหน้าจอระบบ และ ในข้อความ SMS

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด

อัตราค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ KKP e-Banking

 

1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2. ค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่าน บริการ KKP e-Banking

 

2.1 การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.2 การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.3 การโอนเงินต่างธนาคาร

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.4 การโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.5 การชำระค่าสินค้าและบริการ Cross-Bank Bill Payment

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.6 การชำระค่าสินค้าและบริการ

 

- ค่าเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

- ค่าสินค้า/บริการกับผู้ให้บริกรอื่นที่มิใช่ธนาคาร

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.7 เตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)

 

2.7.1 การเรียกเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert - Request)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.7.2 การชำระเงิน

 

- ชำระเงินจากการเรียกเก็บเงินทั่วไป

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

- ชำระเงินจากการเรียกเก็บเงินที่มีรหัส (Ref. Code)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

 

หมายเหตุ:

 1. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities ซึ่งธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities ภายหลังที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับการเรียกเก็บหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงินทุกกรณีหากตรวจสอบแล้วพบว่าความผิดพลาดเกิดจากการทำรายการของผู้ใช้บริการ เช่น เลขที่บัญชีปลายทางไม่ถูกต้อง หรือบัญชีปลายทางมีสถานะปิด เป็นต้น

FAQ

(?)KKP e-Banking @KKP Securities คืออะไร

บริการ KKP e-Banking@KKP Securities เป็นบริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของธนาคารเกียรตินาคินภัทรสำหรับลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล.ภัทร”) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นบนระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เพื่อการบริการครบวงจรของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยบริการ KKP e-Banking @KKP Securities นี้ รองรับการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การเรียกดูยอดเงินคงเหลือและรายการเดินบัญชี และการทำธุรกรรมโอนเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารรวมถึงข้อเสนอพิเศษที่ธนาคารได้คัดสรรมาให้เฉพาะ

 

(?)KKP e-Banking @KKP Securities แตกต่างจาก KKP e-Banking อย่างไร

บริการ KKP e-Banking @KKP Securities เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทาธุรกรรมทางการเงินของธนาคารเกียรตินาคินภัทร โดยให้บริการทางช่องทาง Online ผ่านเว็บไซต์ www.phatraedge.com และ Mobile Application ของ บล. ภัทร แต่บริการ KKP e-Banking ของธนาคารนั้น จะให้บริการผ่านเว็บไซต์และ Mobile Application ของธนาคาร โดยมีขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่แตกต่างกัน รวมไปถึงรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้บริการก็จะแตกต่างกันด้วยอย่างไรก็ตาม บริการ KKP e-Banking @KKP Securities ยังสามารถให้บริการพื้นฐานได้เหมือนกับบริการ KKP e-Banking ของธนาคาร ดังนี้

 1. บริการข้อมูลบัญชีเงินฝาก
  - ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี (ออมทรัพย์ กระแสรายวัน และฝากประจำ)
  - เรียกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง และการจัดการธุรกรรมที่มีสถานะต่างๆ
 2. การจัดการบัญชี
 3. บริการโอนเงิน
  - โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือบุคคลอื่นภายในธนาคาร
  - โอนเงินต่างธนาคารโดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกให้เงินโอนเข้าบัญชีทันทีโอนเข้าบัญชีภายใน 1 วันทาการหรือโอนเข้าบัญชีภายใน 2 วันทาการ
 4. บริการโอนเงินแบบโอนประจำ
 5. บริการชาระค่าสินค้าและบริการ
 6. บริการเรียกเก็บเงิน/เตือนเพื่อจ่าย
 7. บริการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ KKP พร้อมเพย์
 8. บริการเรียกดูข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

 

(?)วิธีการสมัครใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities

ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

 1. มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเกียรตินาคินประเภทออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำอย่างน้อย 1 บัญชี
 2. มีอีเมล (Email Address) และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้ไว้กับธนาคารเกียรตินาคิน
 3. มีบัญชีการลงทุนกับ บล.ภัทร
 4. สมัครใช้บริการการลงทุนผ่านเว็บไซต์ https://wealthmanagement.kkpfg.com โดยมี รหัสประจำตัว (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนการสมัคร

 1. Login เข้าสู่ระบบผ่าน https://wealthmanagement.kkpfg.com/landingpage ด้วยรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password)
 2. คลิกเลือกเมนู Banking เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities
 3. ตรวจสอบอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้สำหรับบริการ KKP e-Banking @KKP Securities (ในกรณีที่อีเมลและ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อดำเนินการแก้ไขก่อนการสมัครใช้บริการ)
 4. คลิกเลือก “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข” เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
 5. คลิก”ยืนยัน”เพื่อทำการสมัครบริการ
 6. รอรับรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) พร้อมกับรหัสอ้างอิง OTP ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ปรากฏบนหน้าจอ
 7. กรอกรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) ที่ได้รับผ่านทาง SMS เพื่อยืนยันการทำรายการ
 8. เมื่อเสร็จสิ้นการสมัคร ท่านจะได้รับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านทางอีเมล์ และ สามารถใช้บริการได้ทันที

 

(?)การสมัครใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities ต้องใช้เวลากี่วัน

หลังจากที่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities และได้รับอีเมลยืนยันการสมัครใช้บริการแล้ว ท่านสามารถใช้บริการได้ในทันที

 

(?)กรณีที่ยังไม่สามารถสมัครใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities เกิดจากสาเหตุใด

 1. ท่านยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำ ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร (อย่างน้อย 1 บัญชี)
 2. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่ให้ไว้กับทางธนาคารเกียรตินาคินภัทรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
  - มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล นับจากวันเปิดบัญชี
  - มีข้อมูลอีเมล์ และ/หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ครบถ้วน

หากท่านสนใจใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities กรุณาติดต่อเพื่อขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร หรือแก้ไขข้อมูลของท่านได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศ หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ในการสมัครใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities

 

(?)กรณีที่ยังไม่สามารถสมัครใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities เกิดจากสาเหตุใด

 1. ท่านยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำ ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร (อย่างน้อย 1 บัญชี)
 2. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่ให้ไว้กับทางธนาคารเกียรตินาคินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
      - มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล นับจากวันเปิดบัญชี
      - มีข้อมูลอีเมล์ และ/หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ครบถ้วน

หากท่านสนใจใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities กรุณาติดต่อเพื่อขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร หรือแก้ไขข้อมูลของท่านได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขาทั่วประเทศ หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ในการสมัครใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities

 

(?)หลังจากการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรจะต้องรอกี่วันเพื่อสมัครใช้ KKP e-Banking @KKP Securities

ทางธนาคารจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันทำการหลังจากท่านได้ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านทางสาขาธนาคารเสร็จสิ้น

 

(?)การกำหนดและการตั้งค่า Password มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอย่างไร

มีความยาว 8-10 หลัก ประกอบด้วยทั้งตัวเลข ตัวอักษรตัวใหญ่ และตัวอักษรตัวเล็ก และต้องกำหนดให้แตกต่างจากรหัสประจำตัว (Username)

 

(?)การเพิ่มบัญชีตนเองต้องดำเนินการอย่างไร

ท่านสามารถทำรายการเพิ่มบัญชีตนเองได้ผ่านบริการ KKP e-Banking @KKP Securities โดยวิธีการดังนี้

วิธีที่1 เพิ่มบัญชีตนเองผ่านเมนูบัญชีของฉัน

 1. กดเลือกเมนู “ธนาคาร” (Banking) และ เลือก “บัญชีของฉัน” (My Account)
 2. เลือก “เพิ่มบัญชี” (Add Account)
 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดเลขที่บัญชีของท่าน (Account Number) และ ตั้งชื่อย่อบัญชี (Alias Name)
 4. กด “ถัดไป” (Next)
 5. ตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการทำรายการ กรอกรหัสผ่านชั่วคราว OTP ที่ได้รับทาง SMS
 6. กด “ยันยัน” (Confirm) การทำรายการ

 

วิธีที่ 2 เพิ่มบัญชีตนเองผ่านเมนูจัดการบัญชี

 1. กดเลือกเมนู “ธนาคาร” (Banking) และเลือก “โอนเงิน” (Transfer)
 2. เลือก “จัดการบัญชี” (Manage Account)
 3. ในส่วนบัญชีของฉัน (My Account) เลือก “เพิ่มบัญชี” (Add Account)
 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดเลขที่บัญชีของท่าน (Account Number) และ ตั้งชื่อย่อบัญชี (Alias Name)
 5. กด “ถัดไป” (Next)
 6. ตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการทำรายการ กรอกรหัสผ่านชั่วคราว OTP ที่ได้รับทาง SMS
 7. กด “ยืนยัน” (Confirm) การทำรายการ

 

(?)การเพิ่ม Biller List ต้องดำเนินการอย่างไร

 1. กดเลือกเมนู “ธนาคาร” (Banking) และ เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ” (Bill Payment)
 2. เลือก “จัดการผู้รับชำระ” (Manage Biller)
 3. ในส่วน รายชื่อผู้รับชำระ (Biller List)เลือก “เพิ่มผู้รับชำระ” (Add Biller)
 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดตั้งชื่อย่อบัญชี (Alias Name)เลือกผู้รับชำระจากรายการ(Biller list)และกรอกข้อมูลเลขอ้างอิง()
 5. กด“ถัดไป”(Next)
 6. ตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการทำรายการ กรอกรหัสOTP ที่ได้รับทาง SMS
 7. กด “ยืนยัน” (Confirm) การทำรายการ


(?)หากเคยมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับบริการ KKP e-Banking กับทางธนาคารอยู่แล้ว จะสามารถใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities ได้เลยหรือไม่

เนื่องจากรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านใช้ล็อกอินเข้าใช้บริการ KKP e-Banking กับธนาคารนั้น จะเป็นข้อมูลคนละชุดกับ การล็อกอินเข้าใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities

ดังนั้น หากท่านต้องการสมัครใช้บริการ KKP e-Banking @KKP Securities ท่านจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีและสมัครใช้บริการเว็บไซต์ Phatra Edge ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน พร้อมทั้งมี รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งาน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครใช้บริการดังกล่าวได้

 

(?)รหัสผ่าน OTP จะหมดอายุภายในกี่นาที หลังจากที่ระบบส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

รหัสผ่าน OTP มีอายุการใช้งาน 5 นาที

 

(?)สามารถกำหนดค่าวงเงินสูงสุดต่อรายการ (สำหรับการทำรายการไปยังบุคคลอื่น)ได้หรือไม่ และกำหนดอย่างไร

บริการ KKP e-Banking @KKP Securities ยังไม่รองรับให้ผู้ใช้บริการกำหนดค่าวงเงินสูงสุดต่อรายการ (สำหรับการทำรายการไปยังบุคคลอื่น) ได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันระบบกำหนดวงเงินสูงสุดไว้ให้ที่ 1,000,000 บาทต่อรายการ

 

(?)บริการโอนเงินมีการจำกัดเวลาทำการหรือไม่ และหากต้องการยกเลิกคำสั่งการตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้าต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน

ท่านสามารถส่งคำสั่งธุรกรรมทางการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่กำหนดเวลาในการหักยอดเงินและเวลาในการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินจะแตกต่างกันตามกัน ขึ้นอยู่เงื่อนไขของเวลา Cut-off time ที่ธนาคารกำหนดไว้ตามประเภทของการโอนเงิน

การยกเลิกรายการที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถทำได้เฉพาะกรณีที่สถานะของรายการเป็น “รอประมวลผล” (pending) เท่านั้น ในกรณีที่สถานะเป็น “ประมวลผล” (processing) จะไม่สามารถทำรายการยกเลิกได้

 

(?)เมื่อ Login เข้าระบบแล้วไม่พบข้อมูลของบัญชีเงินฝากเพราะอะไร และต้องทำอย่างไร

เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องเพิ่มบัญชีตนเอง โดยขั้นตอนการเพิ่มบัญชีตนเองสามารถเข้าสู่เมนู My account หรือเข้าสู่เมนู Transfer และกด Manage Account จากนั้นกด add account และเข้าสู่ขั้นตอนเพิ่มบัญชีตนเอง

 

(?)กรณีลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) จะต้องดำเนินการอย่างไร

เมื่อลืมรหัสผ่าน (Password) ท่านสามารดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่1: การขอรับรหัสผ่านใหม่ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.phatraedge.com ด้วยตนเอง

 1. คลิกเลือก “ลืมรหัสผ่าน” (Forgot Password) บนหน้า Login ของเว็บไซต์
 2. กรอกรหัสประจำตัว (Username) และอีเมล (Email) ที่ท่านเคยให้ไว้กับ บล.ภัทร
 3. คลิกเลือก “ตกลง” และรอรับอีเมลเพื่อทำการสร้างรหัสผ่านใหม่

วิธีที่2: ติดต่อ Contact Center

ท่านสามารถแจ้งระงับรหัสผ่านชุดเดิมและขอรหัสผ่านชุดใหม่ได้โดยติดต่อ Phatra Contact Centerที่ 02 305 9559 หรือติดต่อ ธนาคารผ่าน KKP Contact Center 02 165 5555 เพื่อโอนสายไปยัง Phatra Contact Center

 

(?)กรณีลืม PIN จะต้องดำเนินการอย่างไร

เมื่อลืม PIN ท่านสามารดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่1: ขอรับ PIN ใหม่ผ่าน Mobile Application ได้ด้วยตนเอง

 1. คลิกเลือก Forgot PIN บนหน้า Enter PIN ของ Mobile Application
 2. กรอกรหัสประจำตัว (Username) หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (PID/Passport No.) และอีเมล (Email) ที่ท่านให้ไว้กับ บล.ภัทร
 3. คลิกเลือก “Submit” และรอรับอีเมลเพื่อทำการสร้างรหัสผ่านใหม่

วิธีที่2: ติดต่อ Contact Center

 1. ท่านสามารถแจ้งระงับ PIN ชุดเดิมและขอ PIN ชุดใหม่ได้โดยติดต่อ Phatra Contact Center โทร. 02 305 9559 หรือติดต่อธนาคารผ่าน KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 เพื่อโอนสายไปยัง Phatra Contact Center

 

(?)กรณีที่ไม่สามารถ Login ได้ เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง และสามารถแก้ไขได้อย่างไร

ในกรณีที่ไม่สามารถ Login อาจเกิดจาก Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ใช้บริการจำเป็นต้องตรวจสอบ Username หรือ Password ในการเข้าสู่ระบบนั้นถูกต้องหรือไม่ หากเป็นสาเหตุอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จำเป็นจะต้องส่งให้กับทาง Phatra เพื่อดำเนินการต่อไป

 

(?)กรณีที่ไม่สามารถ Login ได้ เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง และสามารถแก้ไขได้อย่างไร

ในกรณีที่ไม่สามารถ Login อาจเกิดจาก Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ใช้บริการจำเป็นต้องตรวจสอบ Username หรือ Password ในการเข้าสู่ระบบนั้นถูกต้องหรือไม่ หากเป็นสาเหตุอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จำเป็นจะต้องส่งให้กับทาง Phatra เพื่อดำเนินการต่อไป

 

(?)กรณีกรอกรหัสผ่าน (Password) ไม่ถูกต้อง 5 ครั้ง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ จะต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถติดต่อบล.ภัทรผ่าน Phatra Contact Center 02 305 9559 หรือติดต่อธนาคารผ่าน KKP Contact Center 02 165 5555 เพื่อโอนสายไปยัง Phatra Contact Center

 

(?)กรณีกรอกรหัสผ่าน OTP ไม่ถูกต้อง 3 ครั้ง ทำให้ไม่สามารถใช้งานรหัสผ่าน (OTP) ได้ จะต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถกดขอรหัสผ่าน OTP ใหม่อีกครั้งเพื่อดำเนินการทำธุรกรรมนั้นๆ ต่อไป 

 

(?)หากรายการโอนเงินมีปัญหา เช่น โอนผิดบัญชีและต้องการแจ้งตรวจสอบสามารถแจ้งผ่าน Phatra ได้หรือไม่และ ระยะเวลาการตรวจสอบกี่วัน

ในกรณีรายการโอนเงินมีปัญหา ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น โดยติดต่อธนาคารผ่าน KKP Contact Center 02 165 5555 หรือติดต่อ Phatra Contact Center 02 305 9559 เพื่อโอนสายทางไปยัง KKP Contact Center โดยธนาคารจะใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการในตรวจสอบแก้ไขปัญหา

 

(?)หลังจากมีการแจ้งแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลกับธนาคารจะต้องรอกี่วันก่อนการสมัครใช้ KKP e-Banking @KKP Securities

ทางธนาคารจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันทำการ หลังจากท่านแจ้งแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลผ่านทางสาขาธนาคาร

 

(?)ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือควรดำเนินการอย่างไร

ท่านสามารถติดต่อแก้ไขข้อมูลของท่านได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขาทั่วประเทศ

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง