ic_การลงทุน

กองทุนเปิดชนิดเพื่อการออม: KKP GIMPACT-H-SSF

กองทุนหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กองทุนเปิดเคเคพี ชนิดเพื่อการออม: KKP GIMPACT-H-SSF
 • 30 มิ.ย. 2564
 • 5,631
KKP-GIMPACT-H_SSF-1620x340
KKP-GIMPACT-H_SSF-628x443
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Wellington Global Impact Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่ามีธุรกิจหลักที่มีเป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม (social and/or environmental change) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนในรูปตัวเงิน (financial return) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 • ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเหมาะกับ :
 • ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษี โดยผู้ลงทุนสามารถนำค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 
  ลดหย่อนสูงสุด 30% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
 • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก 
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เพื่อเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบต่อเนื่องระยะยาว ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมถึงกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาว ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุน 
 • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
 • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง