ic_การลงทุน

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : KKP GNP-H

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : KKP GNP-H
 • 30 พ.ค. 2561
 • 13,298
kkp_gnp_h1620x340
kkp_gnp_h628x443

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป

KKP GNP-H

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Capital Group New Perspective Fund (LUX) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลก ที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ด้านการค้าและเศรษฐกิจของโลกอนาคต

ผสมผสานสไตล์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน 10 ท่าน และทีมนักวิเคราะห์การลงทุน

พิสูจน์กลยุทธ์การบริหารพอร์ตมายาวนานมากกว่า 50 ปี

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 100 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
 • กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุนการคัดเลือกและวิเคราะห์ตราสารที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรืออาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 • กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญา
  ซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 • กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของของเงินลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินฐาน (Base Currency) ของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักกลับมาเป็นสกุลเงินบาทเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • กองทุนหลักจะนำสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหุ้นทั่วโลก ตามสกุลเงินของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นกองทุนหลักอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงิน
  ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคำเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
บทความที่เกี่ยวข้อง