กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล : KKP LTFD

 เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง

กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล : KKP LTFD
  • 26 ก.พ. 2561
  • 3,095

กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล

KKP LTFD

นโยบายกองทุน : เน้นลงทุนใน "หุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว และเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี”

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

คำเตือน/ข้อแนะนำ

  • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
  • ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
  • ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
  • ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่มตาม มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เข้าใจรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  • การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง