กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม :KKP SET50 ESG-SSF

เน้นลงทุนในหุ้นดัชนี SET 50 โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ บลจ. กำหนด

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม :KKP SET50 ESG-SSF
  • 31 มี.ค. 2563
  • 2,859

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม

KKP SET50 ESG-SSF

นโยบายการลงทุน:  กองทุนลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure โดยเฉลี่ยรอบปีในบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยคัดเลือก หลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น ปัจจัยพื้นฐานนโยบายดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นต้น
ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6
จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท
เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว โดยเงินที่ผู้ลงทุนจ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน กองทุน SSF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาท, รวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ไม่เกิน 500,000บาท,  ไม่มีจำนวนขั้นต่ำในการซื้อและไม่ต้องซื้อต่อเนื่อง

คำเตือน/ข้อแนะนำ

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมถึงกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่ลงทุนต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • บางกองทุนมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง