กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light : KKP SG-AA Ultra Light

กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light : KKP SG-AA Ultra Light
  • 18 พ.ย. 2562
  • 2,628

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light

KKP SG-AA Ultra Light

กระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตลอดจนทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ และน้ำมัน ซึ่งได้รับคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตแบบ Asset Allocation จากที่ปรึกษาการลงทุน บล.เกียรตินาคินภัทร โดยมีทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดรวมถึงคัดเลือกสินทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน

ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 5
จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเหมาะกับ : 

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้จัดการกองทุนปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม
  • ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีความเข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นรวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้
  • กองทุนมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ

คำเตือน/ข้อแนะนำ

  • คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้/ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง