รถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช

(แบบไม่โอนเล่มทะเบียน)

รถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช (แบบไม่โอนเล่มทะเบียน)
 • 11 ก.พ. 2561
 • 18,337

แค่มีเล่มทะเบียนรถยนต์

ก็มีเงินใช้แบบฟินๆ

รู้ผลอนุมัติไว หลังอนุมัติ ส่งมอบเล่ม รับเงินเลย

ผ่อนชำระนานสูงสุด 84 งวด

ไม่เสีย VAT

ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ 

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์

เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด*

คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ

 1. เป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้แล้ว
 2. อายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
 3. รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์รถที่ขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบยื่นขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ 
 1. สำเนาบัตรประชาชน (3 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (3 ชุด)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (3 ชุด ถ้ามี)
 4. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 6. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 7. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด


เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร  
 1. สำเนาบัตรประชาชน (3 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (3 ชุด)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( 3 ชุด ถ้ามี)
 4. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 6. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 7. สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
 8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 9. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
 10. งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ - รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 11. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)

FAQ

หากสนใจสินเชื่อรถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช (แบบไม่โอนเล่ม) แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
 • สามารถติดต่อได้ที่ KKP Contact Center 02 1655555
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง