ic_รับเงินโอนต่างประเทศ

บริการรับเงินโอนต่างประเทศ

สะดวกกว่ากับบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ ผ่านธนาคารเกียรตินาคินภัทร

บริการรับเงินโอนต่างประเทศ
 • 13 ก.พ. 2561
 • 14,675
บริการรับเงินโอนต่างประเทศ-(IRA)_1620x340

บริการ

รับเงินโอนต่างประเทศ

โอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอนที่เปิดไว้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร หรือธนาคารอื่น**

ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอน ตามคำสั่งที่ผู้โอนได้แจ้งกับบริษัท โดยผู้รับโอนไม่ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับเงิน

ผู้รับโอนรับเป็นเงินสดที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคินภัทรทั่วประเทศ (เฉพาะรายการจากบริษัท Ria)

ผู้รับโอนแจ้งรหัสรับเงิน พร้อมระบุจำนวนเงินที่จะได้รับ พร้อมแสดงเอกสารแสดงตน บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ

เงื่อนไขบริการ

1. วิธีการรับเงินโอน อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่แต่ละบริษัทประกาศ และเรียกเก็บกับผู้โอน

**ตัวอย่างรายชื่อธนาคารที่สามารถรับเงินโอนต่างประเทศเข้าบัญชีผ่านธนาคารเกียรตินาคิน

 • ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
 • ธนาคารกรุงไทย (KTB)
 • ธนาคารทหารไทย (TMB)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) (CIMBT)
 • ธนาคารยูโอบี (UOB)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 • ธนาคารออมสิน (GSB)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)
 • ธนาคารธนชาต (TBANK)
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center 02 165 5555

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง