ic_หักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุน

บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ KKP Smart Investment Service (KKPSIS)

บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ
 • 14 ก.พ. 2561
 • 9,963
KKPSIS_1620x340p

บริการ

หักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ

ไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา ระบบจะคอยลงทุนให้โดยอัตโนมัติ

กำหนดการลงทุนได้ด้วยตัวเอง

หลากหลายกองทุนให้เลือกลงทุน เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท

รู้เร็ว ทันใจ มี SMS แจ้ง ฟรี

เป็นบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อการลงทุนในกองทุนเปิดภัทร

รองรับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ทุกประเภทของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน ได้ทั้งธนาคารเกียรตินาคินภัทร และต่างธนาคาร (เฉพาะรูปแบบการให้บริการ Saving Plan)

สามารถเลือกลงทุนได้ตามใจ ในกองทุนตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนด

มีการแจ้ง SMS เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนกองทุน โดยอัตโนมัติ

สรุปรายการประจำเดือนด้านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และข้อมูลการลงทุนผ่านบริการ KKPSIS ทาง e-mail (KKPSIS Statement) เฉพาะกรณีใช้บัญชีธนาคารเกียรตินาคินภัทรสมัครบริการเท่านั้น

รายละเอียดบริการ Saving Plan

 • บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อนำไปลงทุน ที่ให้ลูกค้าสามารถวางแผนการลงทุน ซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวด โดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดช่วงระยะเวลาในการลงทุนในแต่งวด เช่น หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเป็นรายสัปดาห์  รายเดือน หรือรายไตรมาส ซึ่งเป็นการสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปูทางสู่อนาคตทีมั่งคั่งอย่างยั่งยืน หรือ การลงทุนแบบ Dollar Cost Average เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนระยะยาว และลดความเสี่ยงในการลงทุน หรือลดหย่อนภาษี โดยซื้อกอง LTF/RMF

สร้างนิสัย ด้วยวินัยการออมดีๆ

 • เพิ่มวินัยในการเก็บออม โดยการหักบัญชีเงินฝากเป็นประจำ เพื่อนำเงินไปลงทุนอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ

เลือกช่วงเวลาลงทุนได้

 • สามารถกำหนดแผนการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนในแต่ละงวดได้ เช่น หักบัญชีแบบรายเดือน, รายสัปดาห์, รายไตรมาส

ลดความเสี่ยงจากการลงทุน

 • กระจายความเสี่ยงด้วยการเฉลี่ยต้นทุน ลดความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนผิดจังหวะ ในช่วงตลาดมีการผันผวน สามารถเลือกใช้บริการประเภท Saving Plan กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันของธนาคารเกียรตินาคิน และบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินอื่นตามที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

กองทุนที่ให้บริการ (สำหรับบริการ Saving Plan)

 • PHATRA PLUS
 • PHATRA ACT EQ-A
 • PHATRA ACT EQ-D
 • PHATRA EQRMF
 • PHATRA BLRMF
 • PHATRA ACT FIXED
 • PHATRA SG-AA
 • PHATRA SG-AA EXTRA
 • PHATRA SG-AA LIGHT
 • PHATRA GNP
 • PHATRA SMART MV
 • PHATRA GHC
 • PHATRA PGE
 • PHATRA PROPRMF
 • PHATRA SM CAP
เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทางบลจ.ภัทร จะยกเลิกการรับคำสั่งซื้อกองทุน LTF ดังนั้นธนาคารจึงจะยกเลิกการให้บริการ KKPSIS บริการ Saving Plan สำหรับกองทุน LTF รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลักการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1. A ยอดเงินรวมทั้งหมดในบัญชีเงินฝาก
 2. B จำนวนเงินที่ต้องการให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวด ตามระยะเวลาที่กำหนด (Time/Frequency) เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส โดยลูกค้าสามารถระบุวันหรือวันที่ที่ต้องการหักบัญชีได้ เช่น กรณีเลือกระยะเวลาเป็นทุกเดือน สามารถระบุวันที่ที่ต้องการลงทุนได้ระหว่างวันที่ 1 ถึง 28 หรือระบุเป็น ทุกสิ้นเดือน

มูลค่าการทำรายการซื้อ / ขาย หน่วยลงทุนขั้นต่ำ

 • 5,000 บาท / ครั้ง / กองทุน สำหรับบริการ Auto Sweep
 • 1,000 บาท / ครั้ง / กองทุน สำหรับบริการ Saving Plan หรือ ตามมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนตามที่กองทุนกำหนดแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

รายละเอียดบริการ Auto Sweep

บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อนำไปลงทุน ที่ให้ลูกค้าสามารถกำหนดการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ผ่านการกำหนดวงเงินในบัญชีด้วยการตั้งค่าสูงสุด (Max) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน และตั้งค่าต่ำสุด (Min) เพื่อขายหน่วยลงทุน เป็นการวางแผนเพิ่มผลตอบแทนให้กับบัญชีเงินฝาก พร้อมเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้กับเงินออม แต่ยังคงต้องการสภาพคล่องทางการเงิน

ลงทุนง่าย กำหนดได้ตามใจ
สามารถกำหนดจำนวนเงิน (Max) ที่ต้องการให้ตัดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน หรือ กำหนดยอดเงินคงเหลือ (Min) ที่ต้องการให้ขายหน่วยลงทุนเพื่อเติมเงินเข้าบัญชีให้อยู่ในระดับปกติ (เท่ากับค่า Max)

ได้มากกว่า ถึง 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 เงินสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ได้ดอกเบี้ยเงินฝากตามบัญชีที่เปิด 
 • ต่อที่ 2 เงินส่วนที่เกินจากการใช้จ่าย มีโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนที่เพิ่มขึ้น

ยืดหยุ่น ลงตัว
วางแผนกำหนดระยะเวลาให้เงินพักอยู่ในบัญชี  ก่อนหักบัญชีอัตโนมัติได้

กองทุนที่ให้บริการ (สำหรับบริการ Auto Sweep)

 • PHATRA PLUS
 • PHATRA MP

หลักการแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. A เงินคงเหลือต่ำสุดในบัญชี ซึ่งหมายถึงเมื่อใช้เงินจนถึงระดับนี้ (Min) ระบบจะทำการขายกองทุนคืนอัตโนมัติ เพื่อให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากอยู่ในระดับปกติ (เท่ากับค่า Max) เพียงพอต่อการใช้จ่าย
 2. A-B ยอดเงินในบัญชีสำหรับรับดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ตั้งไว้เพื่อเป็นส่วนของค่าใช้จ่าย โดยให้กำหนดจำนวนเงินคงเหลือสูงสุดให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 3. C เป็นช่วงเวลาที่ต้องการให้เงินพักอยู่ในบัญชี (Safety Period) ก่อนที่จะทำการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อนำไปซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งช่วงเวลานี้สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้เงินพักอยู่ในบัญชีนานเท่าใด ในส่วนนี้ลูกค้ายังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
 4. D เป็นเงินในส่วนที่ต้องการลงทุน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินจากวงเงินคงเหลือสูงสุดในบัญชี (Max) ระบบจะทำการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในส่วนที่ต้องการลงทุนนี้ เพื่อนำไปซื้อหน่วยลงทุน

หมายเหตุ:

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนภายใต้รูปแบบบริการ Auto Sweep ระบบจะทำการสับเปลี่ยนยอดคงเหลือของกองทุนเดิมไปเป็นยอดคงเหลือของกองทุนใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
 • ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการนี้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันของธนาคารเกียรตินาคินภัทรเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบสมัครใช้บริการ
 3. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Form) (กรณีที่ยังไม่เคยทำ)
 4. หนังสือมอบอำนาจให้ธนาคารดำเนินการแทนตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (มีค่าอากรแสตมป์ 30 บาท)
 5. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อขออนุมัติหักบัญชีกับต่างธนาคาร (กรณีบัญชีสถาบันการเงินอื่น)

คำเตือน

 • ลูกค้าต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • การลงทุนในกองทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากการลงทุนครบเต็มจำนวนได้
 • กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอาจไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุนรวมอาจมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk) ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
 • จำนวนเงินที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมได้จาก https://am.kkpfg.com/

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินหรือบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินอื่นตามที่ธนาคารกำหนดโดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องตรงกันกับชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนที่เปิดกับบลจ.ภัทร
 • เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของลูกค้าที่ใช้ในการสมัครใช้บริการจะต้องเป็นเลขที่ที่ธนาคารเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย (Selling Agent) เท่านั้น
 • รองรับการสมัครใช้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยยกเว้นการให้บริการแก่บัญชีร่วม เช่น บัญชี และ/หรือ/เพื่อ/โดย ทุกประเภท
 • บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถเลือกสมัครบริการได้เพียงประเภทบริการเดียวระหว่าง Auto Sweep หรือ Saving Plan (สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทบริการภายหลังได้)
 • บริการ Auto Sweep ใช้กับบัญชีเงินฝากของธนาคารเกียรตินาคินเท่านั้น โดยจะเลือกสมัครได้เพียง 1 กองทุนเท่านั้น
 • บริการ Saving Plan ใช้กับบัญชีเงินฝากของธนาคารเกียรตินาคินหรือสถาบันการเงินอื่นตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสมัครได้มากกว่า 1 กองทุน
 • เฉพาะบริการประเภท Auto Sweep หากต้องการลงทุนในกองทุนเดิมตั้งแต่ 2 บัญชีเงินฝากขึ้นไป จะต้องใช้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างกันในการสมัครบริการ ตัวอย่างเช่น ต้องการสมัคร Auto Sweep จำนวน 3 บัญชี โดยเลือกเป็นกองทุน PHATRA MP ทั้งหมด จะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนเพื่อให้ได้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 3 รายการสำหรับสมัครใช้บริการ

FAQ

(?)หากต้องการสมัครใช้บริการ จะต้องเตรียมอะไรบ้าง

KKPSIS ให้บริการทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยลูกค้าต้องมี

 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ของธนาคารเกียรตินาคินภัทรหรือบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 2. บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม กับ บลจ.เกียรตินาคินภัทรที่ธนาคารเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย (Selling Agent) โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องตรงกันกับชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนที่เปิดกับบลจ.เกียรตินาคินภัทร หากยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารทุกสาขา

(?)จะสมัครบริการ จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่หรือไม่

สามารถใช้บัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคินภัทรเดิมหรือบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินอื่นจะสามารถสมัครบริการเฉพาะประเภท Saving Plan เท่านั้น

(?)บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถสมัครใช้บริการได้มากกว่า 1 กองทุนหรือไม่

สำหรับประเภท Auto Sweep บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถเลือกสมัครบริการได้เพียง 1 ประเภทและ 1 กองทุน เท่านั้น ยกเว้นบริการประเภท Saving Plan สามารถเลือกได้มากกว่า 1 กองทุน โดยแต่ละกองทุนสามารถเลือกความถี่การลงทุนได้แตกต่างกัน

(?)หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอในการทำรายการ Saving Plan จะเกิดอะไรขึ้น

ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งผลว่าไม่สามารถทำรายการ Saving Plan ได้ และจะดำเนินการหักบัญชีอีกครั้งในรอบระยะเวลาถัดไปตามเงื่อนไขบริการที่ลูกค้ากำหนดไว้

(?)สามารถกำหนดความถี่การลงทุนแบบ Saving Plan อย่างไรบ้าง

ลูกค้าสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการลงทุนแบบ Saving Plan รวมถึงวันหรือวันที่ที่ต้องการลงทุนดังนี้

ตัวอย่าง: กรณีลูกค้ากำหนดให้ทำรายการ Saving Plan ทุก 3 เดือน ในวันที่ 25 โดยวันที่ธนาคารอนุมัติการสมัครบริการคือวันที่ 30 ม.ค. ธนาคารจะเริ่มหักบัญชีเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนงวดแรกวันที่ 25 ก.พ. และครั้งต่อๆ ไปคือทุกวันที่ 25 ของเดือน พ.ค., ส.ค., พ.ย. และ ก.พ. ในแต่ละปี

(?)ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการโดยอัตโนมัติในกรณีใดบ้าง

ธนาคารจะดำเนินการยกเลิกการสมัครบริการให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

 • ลูกค้ามีการปิดบัญชีเงินฝากที่สมัครบริการ KKPSIS ไว้
 • สถานะของบัญชีเงินฝากถูกระงับการใช้งานไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

* สำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเมื่อถึงกำหนดเวลา (ทุก 2 ปี) ธนาคารจะไม่ส่งคำสั่งซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ จนกว่าลูกค้าจะมีการทบทวนการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนใหม่

(?)ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนกองทุนด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KKP Smart Investment Service) ได้หรือไม่

ลูกค้ายังคงมีสิทธิตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากและบัญชีกองทุนตามปกติ ดังนั้น ลูกค้าจึงสามารถทำรายการธุรกรรมกองทุนด้วยตนเองได้

(?)การยกเลิกการใช้บริการ จะมีผลอย่างไรบ้าง

การยกเลิกบริการ เป็นเพียงการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากและการส่งคำสั่งซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ลูกค้ายังคงมีสิทธิตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากและบัญชีกองทุนตามปกติ

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง