ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Ph.D. (Computer Science), Stanford University, U.S.A.
 • Master of Engineering (Computer Science), Stanford University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • การศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส. รุ่นที่ 1/2563)
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28/2019
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2012)
  สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) –วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
 • สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.2012)
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 2011)
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • TLCA Executive Development Program (EDP 2009)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Directors Certification Program (DCP 93/2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2563 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2556 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. ม.ค. 2563 - ส.ค. 2563
  ประธานสายกลยุทธ์ธุรกิจรายย่อยและนวัตกรรม

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2556 - 2562
  ประธานสายพัฒนาระบบงานช่องทางขายและผลิตภัณฑ์

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

 7. เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 8. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 9. 2561 - เม.ย. 2564
  กรรมการ

  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 10. ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ

  บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

 11. ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท โฟร์เกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

 12. พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท บี ซิสเท็ม จำกัด

 13. ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 14. ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
  อนุกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ BIG DATA / MASTER DATA

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม

 15. 2563 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด

 16. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 17. 2563 - ปัจจุบัน
  คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการ ส่งเสริมภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 18. 2563 - ปัจจุบัน
  คณะอนุกรรมการมาตรฐานและการกำกับดูแล ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 19. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 20. 2563 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาคณะทำงานส่งเสริมสภาพคล่อง ในการประกอบธุรกิจด้วยเอกสารภาษี อิเล็กทรอนิกส์

  กรมสรรพากร

 21. 2563 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษา

  สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ประเทศไทย

 22. 2563 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษา

  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 23. 2562 - ปัจจุบัน
  อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาเทคโนลียีดิจิทัลและด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 24. 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 25. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล

  กรมสรรพากร

 26. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

  กระทรวงการคลัง

 27. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

 28. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ ของรัฐ

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 29. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 30. 2561 - 2562
  กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 31. 2560 - 2562
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 32. 2559 - 2562
  กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ (National e-Payment )

  สำนักนายกรัฐมนตรี