นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายตลาดทุน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • CMA GMS Class of 2018
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • TLCA Leadership Development Program (LDP 6/2018)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และผลกระทบทางการบัญชีต่อการซื้อกิจการ (2016)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 22) (2016)
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

 1. พ.ค.2563 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายตลาดทุน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2559 - พ.ค.2563
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายตลาดตราสารหนี้

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2553 - 2559
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2550 - 2553
  ผู้อำนวยการอาวุโส

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน
  คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 7. 2562 - ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ

  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 8. 2562 - ปัจจุบัน
  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 9. 2561 - 2562
  กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ

  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย