นายอภิชาติ จงสงวนประดับ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายกฎหมายและ กำกับดูแลการปฎิงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration With Finance Concentration, Eastern Michigan University, U.S.A
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • อบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) ประจำปี 2564 (online)
  สมาคมธนาคารไทย
 • อบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฎิบัติงาน ปี 2564 (online)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (Compliance Club)
 • Overview on “ESG Integration Framework” for investment analysis (online)
  สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
 • ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน (online)
  ASCO Compliance Training Program
 • สัมมนา Thailand - EU Seminar on E-Commerce and GDPR
  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2019)
 • สัมมนา ASEAN Banking Cybersecurity Conference (2019)
  สมาคมธนาคารไทย
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล : E - KYC for Digital Financial รุ่นที่ 1 (2019)
  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • หลักสูตรกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 4 (2019)
  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุ่นที่ 3 (2019)
  ธรรมนิติ
 • เสวนาเจาะลึกกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (ล่าสุด) ประกาศ สคบ. 2561 และแนวปฏิบัติของธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งที่ถูกต้อง (2019)
  สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
 • ? ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงินยุคใหม่ รุ่นที่ 1 (2018)
  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงินยุคใหม่ รุ่นที่ 1
  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • เจาะลึกกฎหมายว่าด้วยประกาศ สคบ. 2561 และ Market Conduct
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • แนวปฎิบัติของธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งที่ถูกต้อง
  สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
 • มาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 1
  สำนักงาน ปปง.
 • การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน
  ชมรมกำกับดูแลการปฎิบัติงาน สมาคมธนาคารไทย
 • การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 3/61
  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Workshop หัวข้อ Customer’s Risk Management
  สำนักงาน ก.ล.ต.
 • Compliance and Compliance Audit Auditing 7.0 CPE Credits
  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
 • เสวนา Roundtable Discussion 2018 ในหัวข้อ Driving Business Value & Sustainability through Active
  สำนักงาน ก.ล.ต.
 • เสวนาในหัวข้อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Big Data และ GDPR ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิตัล
  ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สัมมนาเรื่อง ทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน : TFRS 9
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์
 • สัมมนาสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด Converging Insurance Business Model with Insurance in Digital Disruption
  สำนักงาน คปภ.
 • สัมมนาเรื่อง Re-inventing Business Model though Technological Lens
  สำนักงาน ก.ล.ต.ร่วมกับบีเอเอส กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์

ประวัติการทำงาน

 1. มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2563 - ต.ค. 2564
  รักษาการ หัวหน้าฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2557 - 2562
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับดูแลการปฎิบัติงาน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2562 - 2563
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2554 - 2557
  หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2547 - 2553
  หัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฎิบัติงาน

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2540 - 2542
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 8. 2553 - 2554
  เจ้าหน้าที่ดูแลการปฎิบัติงาน

  บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

 9. 2546 - 2547
  เจ้าหน้าที่ดูแลการปฎิบัติงาน

  Merrill Lynch International Bank Limited (Merchant Bank) Singapore Branch

 10. 2542 - 2546
  เจ้าหน้าที่ดูแลการปฎิบัติงาน

  บริษัทหลักทรัพย์ เมอรริล ลินซ์ ภัทร จำกัด