ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม

กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกา
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกา
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP 111/2014)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2552 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 5. 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 6. 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 7. 2552 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 8. 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

 9. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท พรีเมียร์ เมดแคร์ จำกัด

 10. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด

 11. 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ไฮไลฟ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด

 12. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท คอมพรีเฮนซีฟ เฮลธ์ เซ็นเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด

 13. 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการการลงทุน

  สภากาชาดไทย

 14. 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เอช อาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

 15. 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท รักษาความปลอดภัยเมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด

 16. 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ไดเร็ค ทราเวล จำกัด

 17. 2562 - 2564
  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  สภาผู้แทนราษฎร

 18. 2555 - 2564
  อนุกรรมการตรวจสอบ

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา