นายชาลี จันทนยิ่งยง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University, U.S.A.
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • BOT Digital Finance Conference 2022 (Online)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Hot Issue for Directors: What directors need to know about digital assets? (2022) (Online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Nomination and Compensatin Program (BNCP 14/2022) (Online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • งานเสวนา หัวข้อ “Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2” (2565) (Online)
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • วิทยากรหลักสููตร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Boards that Make a Difference (BMD 10/2020)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Audit Committee Program (AACP 38/2020)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Anti-corruption for Executive Program (ACEP 8/2013)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 5)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 5)
  สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • Advance Senior Executive Program (ASEP 2006)
  SASIN GRADUATE Institute of Business Administration of Chulalongkorn University in collaboration with Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, IL, U.S.A.
 • Director Certification Program (DCP 7/2001)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2565 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ กรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

 3. 2562 - ปัจจุบัน
  ประธานอนุกรรมการวินัย

  บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

 4. 2562 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการอุทธรณ์

  บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 5. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

 6. 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

 7. 2562 - 2564
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

  บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

 8. 2562 - 2564
  ประธานกรรมการอุทธรณ์

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 9. 2560 - 2563
  กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

 10. 2560 - 2561
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

 11. 2558 - 2561
  กรรมการธรรมาภิบาล

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

 12. 2558 - 2561
  กรรมการ

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

 13. 2552 - 2558
  รองเลขาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์