รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี

กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Ph.D. in Economics (Major in International Economics and Minor in Econometrics and Mathematical Economics) University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
 • M.Sc. in Economics (Major in International Economics) The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Diploma in Economics The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • The Cullinan - the making of digital board (2022)
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • Ethical Leadership Program (ELP 23/2021) (Online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 • Advanced Audit Committee Program (AACP 33/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP 7/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP 271/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562
  สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Director Accreditation Program (DAP 155/2018)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57/2557)
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17/2557
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 1. เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2566 - เม.ย. 2567
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2565 - 2566
  กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 6. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

  กระทรวงมหาดไทย

 7. 2563 - ปัจจุบัน
  คณะอนุกรรมการดำเนินการตามพรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

  คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 8. 2563 - ปัจจุบัน
  อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

 9. 2562 - ปัจจุบัน
  นักวิชาการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง

  รัฐสภา (วุฒิสภา)

 10. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

  กระทรวงการคลัง

 11. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการประเมินผล

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ

 12. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 13. 2542 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

 14. 2537 - ปัจจุบัน
  อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 15. 2561 - 2564
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการในคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก (มหาชน)

 16. 2562 - 2563
  อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

 17. 2559 - 2563
  ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 18. 2558 - 2563
  อนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  กระทรวงการคลัง

 19. 2561 - 2562
  หัวหน้าคณะทำงานโครงการวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 20. 2555 - 2561
  กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

 21. 2555 - 2559
  ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน

  รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง