รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี

กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Ph.D. in Economics (Major in International Economics and Minor in Econometrics and Mathematical Economics) University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
 • M.Sc. in Economics (Major in International Economics) The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Diploma in Economics The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2021)
  ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • หลักสูตร "Ethical Leadership Program (ELP)" (online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership 2564
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Advanced Audit Committee Program (AACP 33/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP 7/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP 271/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562
  สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Director Accreditation Program (DAP 155/2018)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57/2557
  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57/2557
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17/2557
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 1. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 3. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

  กระทรวงมหาดไทย

 4. 2563 - ปัจจุบัน
  คณะอนุกรรมการดำเนินการตามพรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

  คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

 5. 2563 - ปัจจุบัน
  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

  คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

 6. 2563 - ปัจจุบัน
  อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

  สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

 7. 2563 - ปัจจุบัน
  อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยงนักวิชาการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 8. 2562 - ปัจจุบัน
  นักวิชาการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง

  รัฐสภา (วุฒิสภา)

 9. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

  กระทรวงการคลัง

 10. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการประเมินผล

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส)

 11. 2542 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด

 12. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 13. 2537 - ปัจจุบัน
  อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 14. 2561 - 2564
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการในคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก (มหาชน)

 15. 2562 - 2563
  กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  กระทรวงศึกษาธิการ

 16. 2558 - 2563
  อนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)

  กระทรวงการคลัง

 17. 2561 - 2562
  หัวหน้าคณะทำงานโครงการวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต (Regulatory Guillotine Unit)

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 18. 2560 - 2562
  อนุกรรมการการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 19. 2562 - 2563
  อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

 20. 2559 - 2561
  อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

 21. 2555 - 2561
  กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง