นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

ตำแหน่ง

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master in Marketing (Certificate Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

 • งานเสวนา หัวข้อ Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด (2565) (Online)
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 : An Indutry Wake-up call
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 9/2018)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา "Director Briefing 1/2018 หัวข้อ Start Less, Finish More: Building Strategic Agility with Objectives and Key Results”
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนา IOD Director Briefing 1/2018 หัวข้อ “Burning Issues Directors Need to Hear in the Year of the Dog”
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Independent Director Forum 2017 หัวข้อ “Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with strategy and performance”
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Boards that Make a Difference (BMD 4/2017)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • งานประชุมเสวนาระดับกรรมการ เรื่อง Nomination Committee Best Practice Guideline 1/2017
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Forum เรื่อง The Role Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (1/2017)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • งานประชุมเสวนาระดับกรรมการ เรื่อง Corporate Governance Code (2016)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 08/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CG Forum 1/2015 “CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักธรรมาภิบาล”
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Institutions Governance Program (FGP 2013)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CG Forum 4/2013 “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control: what the Board and Managements should do”
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • The 2nd National Director Conference 2013
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Institutes Reform in Thailand from Present to the Future (2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Economy After the Crisis (2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Board and Director Performance Evaluation (R-WS workshop 2/2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP 17/2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Compensation Committee (RCC1/2006)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DCP Refresher Course (3/2006)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 9/2001)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 1. 2565 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2554 - 2565
  ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2550 - 2565
  กรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2549 - 2565
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2549 - 2565
  กรรมการอิสระ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2548 - 2549
  กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2548 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาสมาคม

  สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย