นางดัยนา บุนนาค

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

ตำแหน่ง

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • BOT Digital Finance Conference 2022 (Online)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Subsidiary Governance Program (SGP 2/2022) (Online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กิจกรรม Ocean Forum หัวข้อ “Digital Transformation” (2022) (Online)
  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • Leading Innovation for driving change in your organization (2022) (Online)
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • งานเสวนา หัวข้อ Easy listening เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด (2565) (Online)
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • Director Forum 1/2022: From “Net-Zero” to “Set-Zero”… reimaging business landscape” (Online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP 22/2021) (Online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2021 (online)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Capital Market Threat Landscape (2021) (online)
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
 • Data Awareness & Culture for Data Champions (online)
  Coraline Co., Ltd.
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Audit Committee Forum หัวข้อ “Upcoming Financial Reporting Standards (TFRS 9, 15 and 16): Major Changes of Financial Reporting” (2018)
  KPMG In Thailand
 • Bangkok Fin Tech Fair 2018 : SME and Consumer Financial Solutions
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Independent Director Forum 2017 หัวข้อ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advance Audit Committee Program (AACP 25/2017)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program Update (DCPU 5/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2011
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 4/2000)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ ผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2539 ทบทวน รุ่นที่ 7/2548 ทบทวน รุ่นที่ 11 (2/2550) ทบทวน รุ่นที่ 15 (2/2552)
  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประวัติการทำงาน

 1. เม.ย. 67 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2558 - เม.ย. 67
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2565 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศ

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 4. 2563 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 5. 2555 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 6. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เอ็ดดูวิชั่น จำกัด

 7. 2557 - ปัจจุบัน
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 8. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 9. 2548 - 2561
  กรรมการ

  บริษัท รักษาความปลอดภัยบุหลันบุรี จำกัด

 10. 2558 - 2560
  อนุกรรมการการลงทุน

  กองทุนการออมแห่งชาติ

 11. 2555 - 2560
  กรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการกำกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 12. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 13. ก.พ. 2559 - เม.ย. 2559
  กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ

  กระทรวงการคลัง

 14. 2558 - 2559
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

  การไฟฟ้านครหลวง

 15. ก.ค. 2557 - พ.ย. 2557
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

  การไฟฟ้านครหลวง