ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

กรรมการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A.
 • ปรัชญามหาบัณฑิต (M.Phil.,) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A.
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.,เกียรตินิยม) (บริการขนส่งระหว่างประเทศ) State University of New York Maritime College,U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2021)
  ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • หลักสูตร "Ethical Leadership Program (ELP)" 2021 (online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership 2564
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Leading Your Business through Uncertainties (2020)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 : An Industry Wake - up call
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Audit Committee Forum : Strategic Audit Committee : Beyond Figure and Compliance (2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Strategic Board Master Class (SBM 5/2018)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและวางแผนด้าน พลังงานของประเทศและของการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย ณ ประเทศเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปนและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บรรยายวิชาการ Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM)
  คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ร่วมกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการกำกับความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2555 - พ.ค.2562
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2555 - 2560
  ที่ปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2551 - 2555
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)

 6. 2551 - 2555
  ที่ปรึกษา

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)

 7. 2553 - 2555
  กรรมการ

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด(มหาชน)

 8. ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

 9. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

 10. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  มหาวิทยาลัยบูรพา

 11. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการรัฐวิสาหกิจ

  การยาสูบแห่งประเทศไทย

 12. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์

  บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 13. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการในคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 14. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

  กระทรวงการคลัง

 15. 2551 - 2563
  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 16. 2548 - ปัจจุบัน
  ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและธนาคาร (ระดับ 11)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 17. 2545 - ปัจจุบัน
  กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

  กระทรวงการคลัง

 18. 2544 - ปัจจุบัน
  กรรมการก่อตั้ง

  มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

 19. 2557 - 2561
  กรรมการอำนวยการ

  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

 20. 2555 - 2561
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหาร หนี้สาธารณะ

  กระทรวงการคลัง

 21. 2559 - 2560
  อนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการกำกับดูแลสหกรณ์

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 22. 2557 - 2560
  กรรมการ

  องค์การเภสัชกรรม

 23. 2542 - 2560
  ที่ปรึกษาด้านวิชาการและอนุญาโต ตุลาการเพื่อยุติข้อพิพาทจากธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้

  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย