ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

กรรมการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A.
 • ปรัชญามหาบัณฑิต (M.Phil.,) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A.
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.,เกียรตินิยม) (บริการขนส่งระหว่างประเทศ) State University of New York Maritime College,U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway
  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • BOT Digital Finance Conference 2022 (Online)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • EGCO Executives ESG Training Session
  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • Hot Issue for Directors: What directors need to know about digital assets? (2022) (Online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Policy forum on “Future Financial Landscape: Repositioning Thailand toward a Sustainable Digital Economy” (2022) (Online)
  ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัย เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • What Boards Need to Know about Digital Assets (2022) (Online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 • บรรยาย เรื่อง CSR และ ESG Risk ตาม กรอบ UNPD และ ISO 26000
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • การประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของ บริษัทจดทะเบียน 2564 (Online)
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • Ethical Leadership Program (ELP 22/2021) (Online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2564 (Online)
  ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย
 • Leading Your Business through Uncertainties (2020)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 : An Industry Wake - up call
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Audit Committee Forum: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance (2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Strategic Board Master Class (SBM 5/2018)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและวางแผนด้านพลังงานของประเทศและของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ประเทศเยอรมนีราชอาณาจักรสเปนและสาธารณรัฐฝรั่งเศส (2561)
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การบรรยายวิชาการ Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM)
  คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ร่วมกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23/2559
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Advance Audit Committee Program (AACP 19/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP 99/2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการกำกับความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2555 - พ.ค.2562
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2555 - 2560
  ที่ปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2553 - 2555
  กรรมการ

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด(มหาชน)

 6. 2551 - 2555
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)

 7. 2551 - 2555
  ที่ปรึกษา

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)

 8. ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

 9. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

 10. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  มหาวิทยาลัยบูรพา

 11. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 12. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการรัฐวิสาหกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

  การยาสูบแห่งประเทศไทย

 13. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์

  บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 14. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการในคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 15. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

  กระทรวงการคลัง

 16. 2548 - ปัจจุบัน
  ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและธนาคาร

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 17. 2544 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

 18. 2545 - 2564
  กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

  กระทรวงการคลัง

 19. 2551 - 2563
  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 20. 2557 - 2561
  กรรมการอำนวยการ

  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

 21. 2555 - 2561
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

  กระทรวงการคลัง

 22. 2559 - 2560
  อนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการกำกับ ดูแลสหกรณ์

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 23. 2557 - 2560
  กรรมการ

  องค์การเภสัชกรรม