นายกัมพล จันทวิบูลย์

ประธานสาย Customer & Digital

ตำแหน่ง

 • ประธานสาย Customer & Digital

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (Finance and Banking ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Directors Association Program (2561)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • CGI-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2560)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 1 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน
  ประธานสาย Customer & Digital

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสาย Digital Financial Services

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 4. พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

 5. 2563 - 2563
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์บริการการเงินดิจิดัล

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 6. 2562 - 2563
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์การลงทุน

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 7. 2562 - 2562
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 8. 2561 - 2562
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตลาดการเงิน

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 9. 2560 - 2561
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์การลงทุน

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 10. 2558 - 2560
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ธนาคารพาณิชย์

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 11. 2561 - 2563
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

 12. 2560 - 2561
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Non-Brokerage

  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด