นางกุลนันท์ ซานไทโว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากและประกัน
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Sciencein Computer Information System (MSCIS), New Hampshire College, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Family Business Governance (FBG 9/2017)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IOD Special Event 6/2016 : การบริหารการสืบทอด Family Business อย่างมืออาชีพ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 8/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Executives (CGE 3/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP 37/2005)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2566 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากและประกัน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2565 - 2566
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากและประกัน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2564 - 2566
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกลุ่มงานลูกค้าบุคคล

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2561 - ส.ค.2564
  รักษาการ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการขาย

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2560 - ส.ค.2564
  รักษาการ หัวหน้าฝ่าย Lombard Loan

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2557 - ส.ค.2564
  ประธานสายธนบดีธนกิจ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการตลาดธนบดีธนกิจ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 8. ต.ค.2563 - เม.ย.2564
  รักษาการ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 9. ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 10. ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 11. ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าบุคคล

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 12. 2555 - 2562
  กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 13. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

 14. พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

 15. 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  Princess Magg Foundation

 16. 2555 - 2559
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด