นางสาวกุสุมาลย์ โลว์ศลารักษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
 • รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารผลการ ปฎิบัติงานหน่วยขายธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Kellogg Graduate School of Management Northwestern University
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต Osaka University

ประวัติการอบรม

 • Strategic Formulation and Execution of Strategy
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 16 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารผลการปฎิบัติงานหน่วยขายธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. พ.ย. - ธ.ค. 2562
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักผู้บริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2558 - 561
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 4. 2556 - 2558
  Chief Marketing Officer

  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีสจำกัด (มหาชน)

 5. 2551 - 2555
  Chief Risk Officer

  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีสจำกัด (มหาชน)