นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประธานสาย Customer & Digital

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration University of Colorado at Boulder, USA.
 • Bechelor of Science in Computer Information Systems, (Honor) Regis University, Denver, USA.

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 22 (2561)
  สถาบันพระปกเกล้า
 • Advance Management Program (Class of 2016)
  London Business School (LBS)
 • การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (2556)
  สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 1. พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
  ประธานสาย Customer & Digital

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2560 - ม.ค. 2562
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 4. 2559 - 2560
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานพาณิชย์

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 5. 2559 - 2559
  ผู้อำนวยการอาวุโส ช่องทางการขาย ธุรกิจสาขา

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 6. 2557 - 2558
  ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจภูมิภาค

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 7. 2556 - 2557
  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการโครงข่าย

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)