นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต California State University at Sacramento, U.S.A.
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2021)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP 36/2005)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2559 - ม.ค.63
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 4. ม.ค. 63 - ธ.ค. 64
  ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน ภัทร

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2559 - 2562
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2547 - 2559
  กรรมการผู้จัดการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 8. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จำกัด