นายฟิลิป เชียง ชอง แทน

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science Electrical Engineering, University of Maryland, U.S.A.

ประวัติการอบรม

 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2021)
  ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย
 • Strategic Board Master Class (SBM 6/2019))
  สมาคมส่งเสริมสถาบันการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23/2016
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Director Certification Program (DCP 175/2013)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • GE Six Sigma Quality Leader Certification, BMC 2011, LIG II 2007, MDC 2006
  GE Crotonville Courses

ประวัติการทำงาน

 1. 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2563 - 2564
  รักษาการ ประธานสายกลยุทธ์ธุรกิจรายย่อยและนวัตกรรม

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

 5. 2559 - 2560
  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 6. 2558 - 2559
  กรรมการผู้อำนวยการ

  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 7. 2559 - 2560
  กรรมการ กรรมการบริหาร

  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 8. 2559 - 2560
  กรรมการ กรรมการบริหาร

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

 9. ก.ค. - ต.ค. 2558
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 10. ม.ค. - มิ.ย. 2558
  ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอนซูเมอร์

  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 11. 2557 - 2558
  กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 12. 2556 - 2558
  กรรมการ รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 13. 2556 - 2557
  รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 14. 2556 -
  รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 15. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ

  Lao Telecommunication Company Limited

 16. 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการสภาที่ปรึกษา

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 17. 2554 - ปัจจุบัน
  Emeritus Board

  University of Maryland, Clack School of Engineering

 18. 2558 - 2560
  กรรมการ

  บริษัท ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 19. 2558 - 2560
  กรรมการ

  บริษัท ทัชทีวี จำกัด

 20. 2558 - 2560
  กรรมการ

  บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด

 21. 2558 - 2560
  ประธานกรรมการ

  บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด