ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายบริหารความเสี่ยง
 • รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความ เสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Ph.D. (Engineering Management), Missouri University of Science and Technology, U.S.A.
 • รายวิชาบัณฑิตศึกษาการวิจัยการดำเนินงาน, Wichita State University, KS, U.S.A.
 • Master of Science (Engineering Management), University of Louisiana at Lafayette, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร 5th Annual Advanced Credit Risk Management, Modeling & Validation (2021)
  marcus evans, Singapore
 • 3rd Edition Practical Guide to Excellence in Operation Risk (2018)
  Marcus Evans, Singapore
 • Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2561 - ปัจจุบัน
  รักษาการ หัวหน้าฝ่ายริหารความ เสี่ยงด้านปฏิบัติการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2555 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  Phatra Equity Market Neutral Asia Pacific Fund

 4. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร (เคย์แมน) จำกัด

 5. 2551 - 2555
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)