นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ

เลขานุการบริษัท

ตำแหน่ง

 • เลขานุการบริษัท
 • ผู้อำนวยการอาวุโส
 • หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • สัมมนา: การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท (2565) (Online)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • IOD Open House 2022: แนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานและเปิดเผยข้อมูล (Online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา: เทคนิคการจัดทำรายงานการประชุม (2565) (Online)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และข้อควรรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (ออนไลน์) (2564)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • บทบาทเลขานุการบริษัทในการยกระดับ CG ด้าน Anti-Corruption 2564 (online)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน ไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • การสรรหากรรมการมีกระบวนการอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลัก CG 2564 (online)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หน้าที่ตามกฎหมายของกรรมการบริษัท (2562)
  Tilleke & Gibbins Internatinal Ltd.
 • Workshop for Professional Development หัวข้อ “Beyond Regulation: The Evolution of Company Secretary Role” (2018)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ASEAN Corporate Secretaries Professional Exchange Programme (PEP 2016)
  The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries
 • หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP - 13/2559)
  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer 7/2557)
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานเลขานุการบริษัท(FPCS 23/2554)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Board Reporting Program (BRP 1/2552)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Company Secretary Program (CSP 17/ 2549)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Effective Minute Taking (EMT 2/2549)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Secretary Development Program (11/2548)
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 1. 2554 - ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2553 - ปัจจุบัน
  เลขานุการบริษัท

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)