นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายตลาดการเงิน
 • ประธานสายการเงินและงบประมาณ
 • รักษาการ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์และวางแผนธุรกิจ
 • เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science (Finance), University of Colorado, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2564 “Economic update for CFO (online)” (2 ชั่วโมง)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2564 “ESG Integration in Sustainable Investing” (2 ชั่วโมง)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2564 “Fraud & Cyber Security Risk
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • อบรมหลักสูตร วิเคราะห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน (2563) (7 ชั่วโมง)
  NYC Management Company Limited
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2020 ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ “Update on IFRS9 and other new standards” (2 ชั่วโมง)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพบัญชี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ บัญชีในปี 2563 จำนวน 9 ชั่วโมง
 • Treasury Dealer Certification Course (Refresher course 2019)
  Thai Financial Market (TFMC)
 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD 4/2019)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • TFAC Conference 2019 : Future of Finance (6 ชั่วโมง)
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพบัญชี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ บัญชีในปี 2562 จำนวน 6 ชั่วโมง
 • Bond Trader’s Refresher Course (2018)
  สมาคมตราสารหนี้ไทย
 • Bangkok Fin Tech Fair 2018 : SME and Consumer Financial Solutions
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • CFO Focus (2018)
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน

 1. พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
  ประธานสายการเงินและงบประมาณ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
  รักษาการ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผนธุรกิจ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2556 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. ม.ค. - พ.ค. 2562
  รักษาการ ประธานสายการเงินและงบประมาณ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2556 - พ.ค. 2562
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2554 - 2556
  Head of Markets

  ธนาคาร Royal Bank of Scotland สาขากรุงเทพ