นางสาวพรรณี ชัยกุล

กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science in Mass Communication and Media Arts Southern Illinois University, U.S.A.
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP 13/2022)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Chairman Program (RCP 48/2021)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP 168/2020)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. เม.ย.67 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2566 - เม.ย.67
  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2564 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

  บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 4. 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

  บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 5. 2562 - 2564
  ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

 6. 2554 - 2562
  ประธานกรรมการกลุ่ม

  บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย จำกัด

 7. 2549 - 2554
  รองประธานกรรมการกลุ่ม

  บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด

 8. 2545 - 2549
  กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด