นายสำมิตร สกุลวิระ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance), University of Wisconsin – Whitewater, U.S.A
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP 261/2018)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Governance Risk Management and Compliance (CRG) 2009
  การเรียนรู้ภายในธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • เจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The Seven Habits of Highly Effective People) 2004
  การเรียนรู้ภายในธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • Financial Executive Program (FINEX10) 2000
  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

 1. พ.ค.2560 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 2. 2553 - เม.ย.2560
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบริษัท

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)