นายสมเกียรติ จอมปรัชญา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพสินเชื่อรายย่อย

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

 • Effective Debt Collection & Recovery Master Class (2019)
  Johannesburg, Bricaevents
 • Executive Development Program (2018)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Risk Management Program for Leadership (2017) and Risk Management Plan (2013)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Credit lab module and Collection lab Module (2014)
  Banker lab
 • Risk Management Plan (2013)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Reinventing Your Business Strategy
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Enterprise Risk Management (ERM)
  KPMG

ประวัติการทำงาน

 1. ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพสินเชื่อรายย่อย

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพสินเชื่อรายย่อย

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2558 - 2562
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตสินเชื่อรายย่อย

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2561 - 2562
  รักษาการ หัวหน้าสำนักพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2557
  ผู้อำนวยการอาวุโส

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 6. 2546 - ก.ย. 2557
  ผู้อำนวยการอาวุโส

  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)