นายศุภโชค ศุภบัณฑิต

กรรมการบริหาร

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและกลยุทธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์)
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Boston University, U.S.A

ประวัติการอบรม

 • การจ่ายโดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ประเด็นสำคัญทางด้านบัญชี ภาษี และกฎหมาย (2564)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • ผลกระทบต่องบการเงินในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และมาตรฐานบัญชีปี 2564
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • ประเด็นบัญชีเกี่ยวกับ M&A และเครื่องมือทางการเงิน (2564)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส. รุ่นที่ 1/2563)
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Mergers and Acquisitions: ประเด็นด้านบัญชี กฎหมายและภาษี (2563)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • Director Accreditation Program (170/2563)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • New Merger Control Regulations (2562)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 26/2561)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Crypto Currency and ICOs: Opportunities & Challenges (2561)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี (2561)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ (2561)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • ระบบการควบคุมภายในสำหรับ IPO (2561)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 3. ม.ค. - ธ.ค. 2563
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 4. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2559 - 2562
  กรรมการผู้จัดการ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2553 - 2559
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 8. 2565 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

 9. พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

 10. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด

 11. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

 12. 2544 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ภูเก็ต สวีท พาวิลเลียน จำกัด

 13. 2544 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท พหลโยธิน สวีท จำกัด

 14. 2543 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ทรัพย์ศุภบัณฑิต จำกัด