นายสุพล วัธนเวคิน

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

 • BOT Digital Finance Conference 2022 (Online)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2021 (Online)
  ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Boards that Make a Difference (BMD 9/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok FinTech Fair 2019
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 : An Industry Wake-up Call
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Chairman Dinner (2018) หัวข้อ “Social Responsibilities in Action”
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chairman Dinner (2017)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Family Business Club Event (2017)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนา SET 100 ผนึกกำลังประชารัฐ (2016)
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 3/2016)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CG Forum 4/2015 – Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force for Business Sustainability”
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CG Forum 2/2014 Corporate Governance in the Perspective of Investors
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge : Role of the Chairman
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CG Forum 3/2013 Conflict of Interest : Fighting Abusive RPT
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การปฎิรูปสถาบันการเงินไทย : จากปัจจุบันสู่อนาคต ( Special Seminar 1/2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009)
  The South East Asia Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย
 • การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Leadership, Strategic Growth and Change (2006)
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006)
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP 76/2006)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP 56/2006)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Orchestrating Winning Performance (2005)
  IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • Board & CEO Assessment (2003)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 1. 2554 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (เดิม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2562 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2555 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2546 - 2562
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 6. เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท วีอีท จำกัด

 7. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด

 8. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท รวมวรรธนะ จำกัด

 9. 2533 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ

  บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด