นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนา Director Briefing 1/2018 หัวข้อ Start Less, Finish More: Building Strategic Agility with Objectives and Key Results
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 5/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP 37/2011)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 12/2001)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 1. พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2555 - 2559
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 6. 2553 - 2555
  กรรมการบริหาร

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 7. 2546 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 8. 2560 - ก.พ. 2561
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 9. 2555 - 2560
  กรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 10. 2552 - 2555
  กรรมการบริหาร

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 11. 2555 - 2558
  ประธานกรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 12. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน)

 13. 2554 - ก.พ. 2560
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

 14. 2554 - 2555
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 15. 2552 - 2555
  กรรมการอิสระ

  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 16. ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จำกัด

 17. 2558 - 2562
  กรรมการ

  บริษัท เท็คแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 18. 2555 - 2558
  ประธานกรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด

 19. 2552 - 2562
  กรรมการ

  RPIC Pte. Ltd.

 20. 2551 - 2562
  กรรมการ

  บริษัท รวมพล ภัทร อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป