นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science (Public Affairs) University of Southern California, U.S.A.

ประวัติการอบรม

 • BOT Digital Finance Conferencce 2022 (Online)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity (2021) (Online)
  ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย
 • Boards That Make a Difference (BMD 10/2020)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok FinTech Fair 2019
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 33/2016)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2/2559)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Director Certification Program Update (DCPU 5/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 8/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee Program (RNG 6/2014)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การวางแผนการเงินสำหรับผู้บริหาร (2555)
  สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • Corporate Governance and Social Responsibility (CSR 1/2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 19/2549)
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • Director Certification Program (DCP 1/2000)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2548 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2555 - 2558
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2554 - 2557
  ประธานสายธนบดีธนกิจ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2548 - 2555
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 7. 2555 - 2559
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 8. 2542 - 2556
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด

 9. 2549 - 2554
  กรรมการ

  บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด