นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายสินเชื่อบรรษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Seattle University,U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • National Defence College (NDC 2022)
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ประเด็นสำคัญทางด้านบัญชี ภาษี และกฎหมาย (2564) (Online)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • ผลกระทบต่องบการเงินในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และมาตรฐานบัญชีปี 2564 (Online)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • อบรมวิชาบังคับ เรื่อง ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัท IPO (2564) (Online)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับธุรกิจวาณิชธนกิจ (2564) (Online)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • การควบคุมภายในของบริษัท IPO และ ตัวอย่างกรณีศึกษา รวมทั้ง ประเด็นสำคัญที่พบจากการปฏิบัติงานและความคาดหวังของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2564) (Online)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการในธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (2017)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและผลสำรวจการใช้รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ (2017)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • การใช้คู่มือแนวทางการทำ Due Diligence อย่างมีคุณภาพ (2016)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • REIT / IFF : หลักเกณฑ์และภาษีที่เกี่ยวข้อง (2016)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.8/2016)
  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO (2015)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • Update and Impact : New Accounting Standard (2015)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน : การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (2015)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน : แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (2015)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน : การออก และการเสนอขายหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้ (2015)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน : การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (2015)
  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • TLCA Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2/2015)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Advance Audit Committee Program (AACP 15/2014)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2553
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประวัติการทำงาน

 1. ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2561 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อบรรษัท

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2561 - พ.ค. 2562
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 5. ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน
  ประธานกลุ่มงานบรรษัทและวาณิชธนกิจ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจ

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 8. 2553 - 2564
  กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 9. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

 10. 2556 - ก.ย. 2564
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

 11. มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 12. เม.ย.2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 13. ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ครึ้ม จำกัด

 14. 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท คริสตัล ฟุตบอลคลับ จำกัด

 15. 2560 - 2562
  กรรมการ

  RPIC Pte.Ltd.