นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) New York University, U.S..A.
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2021 (online)
  ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP 40/2005)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 1. 2560 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2555 - 2556
  กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2553 - 2559
  กรรมการ

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2554 - 2559
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2546 - 2559
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ

  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

 8. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการนโยบายความเสี่ยง

  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

 9. 2557 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ

  บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 10. 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จำกัด