นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

 • Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program (DCP 179/2013)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2557 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายปฏิบัติการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ

  บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด

 3. 2553 - 2557
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 4. ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  โรงงานไพ่ กรมสรรพาสามิต

 5. 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ

  บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด

 6. พ.ค. - มิ.ย. 2559
  กรรมการ

  บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด

 7. 2552 - 2556
  กรรมการ

  บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด