Promotion

รายละเอียด

รับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร UnionPay ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

รับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร UnionPay ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด*
ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 

เงื่อนไข

 1. 1.ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตร KKP Debit Card หรือบัตร KKP Cash Card เพื่อชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด โดยดูรายละเอียดได้ที่ คลิก
 2. ลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินให้แก่ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดด้วยบัตรดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลากิจกรรม 2,000 อันดับแรก มีสิทธิรับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 100 บาท จำนวน 2 รหัส รวมมูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ
 3. ลูกค้าที่ทำสำเร็จครบตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 2,000 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำสำเร็จครบตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัล ไม่เกินจำนวน 2,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม 
 4. ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิได้รับรางวัล รวมกับกิจกรรมทำรายการชำระเงินผ่านเว็บไซต์สายการบินที่ร่วมรายการไม่เกิน 3 รางวัล ต่อเดือน ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม
 5. การประกาศผล:
  บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ คลิก เป็นรอบๆ ดังนี้
  • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 10 มกราคม 2565
  • สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 6. การจัดส่งของรางวัล
  • บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล ไปยัง E-mail Address ที่ลูกค้าใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันประกาศผลในแต่ละรอบ
  • ในกรณี E-mail Address ของลูกค้าที่บริษัทได้รับไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด หรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท
  • บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งของรางวัลให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รางวัล เว้นแต่ ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดพลาดในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล ซึ่งเกิดจากการกระทำของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว โดยทลูกค้าที่ได้รับรางวัลไม่มีส่วนในความผิดพลาดดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้ Grab e-Voucher Promo Code

 • สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้สูงสุด 1 รหัส (มูลค่า 100 บาท) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood ที่มียอดการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) ต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง โดยจะต้องชำระค่าอาหารส่วนต่างด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ (ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย) เท่านั้น
 • สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทย เท่านั้น
 • สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ "non partners" เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นส่วนลด ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่บริษัทได้จัดส่งของรางวัลให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลทางอีเมล
 • Grab e-Voucher Promo Code 1 รหัส มีจำนวนเงินจำกัดตามที่ระบุ เพื่อใช้เพียงครั้งเดียว และลูกค้ามีสิทธิใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รหัส เท่านั้น บริษัท และ Grab ไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้ 
 • Grab e-Voucher Promo Code ไม่สามารถทอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นคูปองทดแทน หรือเครดิตเงินสด หรืออื่นๆ
 • Grab e-Voucher Promo Code ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น เว้นแต่กรณีที่มีการระบุไว้ เท่านั้น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นไปตามที่ Grab กำหนด โดย Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ลูกค้ารับรู้และตกลงว่า บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code ทั้งสิ้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code กับ Grab ด้วยตนเองโดยตรง ในการนี้ ให้ถือคำตัดสินของ Grab เป็นที่สิ้นสุด
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code กรุณาติดต่อ Grab Help Center คลิก 

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง เว็บไซต์ คลิก และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ
 • บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 • สอบถามเพิ่มเติม: บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-026-3000 หรือ Facebook : 2c2pThailand
# อื่นๆที่น่าสนใจ