Promotion

รายละเอียด

รับส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร* ผ่าน AirAsia SuperApp

รับส่วนลดทันที 100 บาท
สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตและบัตรแคชการ์ดยูเนี่ยนเพย์ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ผ่าน AirAsia SuperApp
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตและบัตรบัตรแคชการ์ดยูเนี่ยนเพย์ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ผ่าน AirAsia SuperApp 

ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไข

 1. ลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินออนไลน์ (รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ ) ด้วยบัตรเดบิตและบัตรแคชการ์ดยูเนี่ยนเพย์ (เฉพาะผู้ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าอาหาร รวมค่าส่ง ผ่าน AirAsia SuperApp  
  • ชำระเงินค่าอาหาร รวมค่าส่ง ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าใหม่  
  • ชำระเงินค่าอาหาร รวมค่าส่ง ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
 2. ลูกค้า 1,000 ท่านแรก ที่ชำระเงินค่าอาหาร รวมค่าส่ง ผ่าน AirAsia SuperApp  ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 24.00 น. จะได้รับส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ ในทันที เพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับการชำระค่าอาหารในครั้งถัดไป
 3. ลูกค้าที่ทำรายการตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น จะได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำรายการตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลสำหรับโปรโมชั่นนี้ไม่เกินจำนวน 1,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม
 4. ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับโปรโมชั่นนี้ เพียง 1 รางวัล ต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี AirAsia SuperApp ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม
 5. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น เว้นแต่ กรณีที่มีการระบุไว้ เท่านั้น
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการ AirAsia SuperApp กำหนด โดยผู้ให้บริการ AirAsia SuperApp  ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 7. ลูกค้ารับรู้และตกลงว่า บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ส่วนลดทั้งสิ้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ส่วนลดกับผู้ให้บริการ AirAsia SuperApp ด้วยตนเองโดยตรง
 8. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ส่วนลด กรุณาติดต่อ คลิก
 9. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 10. เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 11. หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ คลิก และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ
 13. บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
สอบถามเพิ่มเติม: 
บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-026-3000 หรือ คลิก 
# อื่นๆที่น่าสนใจ