ic_สินเชื่อบุคคล

FRIEND GETS FRIENDS

FRIEND GETS FRIENDS
 • 10 พ.ย. 2565
 • 8,650
FRIEND-GETS-FRIENDS_1620x540
FRIEND-GETS-FRIENDS_628x443
ชวนเพื่อนเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ KKP e-Fixed Deposit หรือ KKP SAVVY ผ่านแอป KKP MOBILE ตั้งแต่ 11 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65
เปิดบัญชี KKP e-Fixed Deposit ได้ดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี* หรือ KKP SAVYY ได้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี**
คุณรับเงินออมเข้าบัญชีสูงสุด 1,100 บาท**
เพื่อนรับโค้ดส่วนลดออนไลน์ 100 บาท** เช่น Sizzler S&P Starbucks Lazada Swensen’s หรือ Lotus’s
*เมื่อฝากประจำพิเศษ 18 เดือน 
**อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. ผู้แนะนำ หมายถึง ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY หรือ บัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ KKP e-Fixed Deposit และเป็นฝ่ายแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชี KKP SAVVY หรือบัญชี KKP e-Fixed Deposit ผ่าน KKP MOBILE Application สำเร็จ ซึ่งต้องเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากรายใหม่ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 2. ผู้ถูกแนะนำ หมายถึง
  1. ผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภท กับธนาคารเกียรตินาคินภัทรมาก่อน
  2. ผู้ถูกแนะนำต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY หรือบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ KKP e-Fixed Deposit ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65
   • กรณีผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ต้องมีค่าเฉลี่ยเงินฝากติดต่อกัน 15 วัน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินครั้งแรก ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีครั้งแรก
   • กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ KKP e-Fixed Deposit ต้องมียอดเงินฝากตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป พร้อมเปิดบัญชีออมทรัพย์ KKP SAVVY ต้องมียอดเงินฝากตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป เพื่อรับดอกเบี้ยควบคู่กันด้วย
  3. ผู้ถูกแนะนำต้องไม่มีสถานะเงินฝากทั้ง 2 ประเภทบัญชี คงเหลือเท่ากับ 0 บาท ณ วันที่ 15 ม.ค. 66
 3. ผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชีสำเร็จตามเงื่อนไขข้อ 2.2 รับของสมนาคุณโค้ดส่วนลดออนไลน์มูลค่า 100 บาท*
  *ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2% ต่อปี
 4. ผู้ถูกแนะนำไม่สามารถเข้าร่วมรายการแคมเปญอื่นๆ ได้
 5. ผู้ถูกแนะนำจะเป็นผู้กรอกลงทะเบียนแคมเปญนี้เท่านั้น (ผู้แนะนำไม่ต้องกรอก) โดยกรอกรหัส KKP ตามด้วยเบอร์โทรมือถือ 10 หลักของผู้แนะนำ เช่น KKP0601251450 ในหน้ารหัสผู้แนะนำ ระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY มิฉะนั้น ผู้แนะนำจะไม่ได้รับสิทธิ์แคมเปญนี้
 6. ผู้แนะนำรับเงินเข้าบัญชีมูลค่าสูงสุด 1,100 บาท โดยต้องเข้าเงื่อนไขข้อ 2. ทุกข้อตามที่กำหนดของผู้ถูกแนะนำ โดยรายละเอียดรางวัลมีดังนี้ 
  • แนะนำครบ 2 ท่าน รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท
  • แนะนำครบ 3 ท่าน รับเงินเข้าบัญชี 200 บาท
  • แนะนำครบ 5 ท่าน รับเงินเข้าบัญชี 500 บาท 
  • แนะนำครบ 10 ท่าน รับเงินเข้าบัญชี 1,100 บาท 
 7. ผู้แนะนำ 1 ท่าน สามารถแนะนำเพื่อนได้สูงสุด 10 ท่าน และได้รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น นอกจากนี้ จะต้องเป็นเบอร์มือถือเดียวกัน ไม่สามารถใช้เบอร์มือถืออื่นหรือเบอร์บ้านสะสมรวมกันได้
 8. เงินคืนเข้าบัญชีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นหรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์
  ให้ผู้อื่นได้
 9. จำกัด 5,000 สิทธิสำหรับผู้ถูกแนะนำที่เข้าเงื่อนไขตลอดระยะเวลาแคมเปญดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียงลำดับจำนวนผู้ถูกแนะนำจากลำดับการเปิดบัญชีสำเร็จและปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
 10. ผู้แนะนำจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี KKP SAVVY ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการนี้
 11. ผู้แนะนำจะต้องไม่เป็นพนักงานกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
 12. ลูกค้าใหม่สามารถเป็นผู้แนะนำได้ โดยจะต้องเปิดบัญชี KKP SAVVY หรือ KKP e-Fixed Deposit สำเร็จ และฝากเงินตามเงื่อนไขในข้อ 2 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 13. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 14. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง