ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 2 มี.ค. 2566
 • 18,901
ผ่อนทอง_628x433_27174321
ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD รับสิทธิผ่อนชำระทองรูปพรรณ และรับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ณ ห้างทองชั้นนำที่ร่วมรายการทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์ Union Pay (หมวด MCC Code: 5944) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด”) เท่านั้น
 2. สิทธิประโยชน์
  • ต่อที่ 1 รับสิทธิผ่อนชำระรายเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดชำระเงินรอบบัญชีปัจจุบัน โดยสามารถเปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที ผ่าน KKP Mobile Application และรับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 1.11% ต่อเดือน โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 22.26% - 23.79% ต่อปี  ดังนี้
   • ผ่อนชำระ 6 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย Effective Rate 22.49% ต่อปี 
   • ผ่อนชำระ 12 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย Effective Rate 23.74% ต่อปี 
   • ผ่อนชำระ 24 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย Effective Rate 23.79% ต่อปี 
   • ผ่อนชำระ 36 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย Effective Rate 23.32% ต่อปี 
   • ผ่อนชำระ 48 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย Effective Rate 22.78% ต่อปี 
   • ผ่อนชำระ 60 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย Effective Rate 22.26% ต่อปี
    (ไม่จำกัดสิทธิ์ในการทำรายการผ่อนชำระตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด)
  • ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายทุกวันที่ 10, 20, 30 ของทุกเดือน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ 
   • รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 - 19,999 บาท / เซลล์สลิป  
   • รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 - 49,999 บาท / เซลล์สลิป  
   • รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดจำนวน 1,500 บาท / 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด)
 3. ธนาคารจะนำยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD  ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ใช้บัตรร่วมรายการส่งเสริมการตลาดดังกล่าว
 4. หากทำรายการผ่อนชำระรายเดือนแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการผ่อนชำระรายเดือนดังกล่าว และผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ยังคงต้องผ่อนชำระจนครบตามระยะเวลาที่ได้ทำรายการผ่อนชำระไว้ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าหรือเพิ่มขึ้นจากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและ/หรือผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น 

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 22.26 % - 23.79 % ต่อปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง