ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 10 พ.ค. 2566
 • 19,927
KKP_14DEC_KKP-CASH-CARD-TG_628x443_v1
ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD สามารถเปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที ผ่าน KKP Mobile Application เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้าน TG Fone (หมวด MCC Code: 4812) ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิปและเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดชำระเงินรอบบัญชีปัจจุบัน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 
 2. อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน คำเตือน "กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 25%”
  • อัตราดอกเบี้ย 0% ผ่อนชำระ 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 
  • อัตราดอกเบี้ย 0% ผ่อนชำระ 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
   (ไม่จำกัดสิทธิ์ในการทำรายการผ่อนชำระ/ระยะเวลาการส่งเสริมการตลาด)
 3. อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 0.59%/เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Rate) อยู่ที่ 12.95% ต่อปี ดังนี้
  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 0.59% ต่อเดือน* ผ่อนชำระ 15 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
   (ไม่จำกัดสิทธิ์ในการทำรายการผ่อนชำระ/ระยะเวลาการส่งเสริมการตลาด)
 4. หากทำรายการผ่อนชำระรายเดือนแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการผ่อนชำระรายเดือนดังกล่าว และผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ต้องผ่อนชำระจนครบตามระยะเวลาที่ได้ทำรายการผ่อนชำระไว้ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าหรือเพิ่มขึ้นจากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น 
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด 
 7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและ/หรือผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น 
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 25% ต่อปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง