ic_สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน

KKP HOME LOAN PLUS

 • 20 ต.ค. 2566
 • 34,780
KKP_17OCT_homeloanplus_1620x540_v2
KKP_17OCT_homeloanplus_628x443_v2

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้มีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน

รับดอกเบี้ย ดีดับเบิล! ดอกเบี้ยบ้านลด ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่ม

เพียงสมัครสินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN และเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน รับดอกเบี้ยดีคุ้ม 2 ต่อ

ดีที่ 1  ผ่อนบ้านสบาย เงินต้นหมดเร็วขึ้น
ด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ลดเหลือเริ่มต้นที่ 2.54% ต่อปี*
ดีที่ 2  ออมเงินเก็บได้ดอกเบี้ยมากขึ้น
กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน รับดอกเบี้ยเงินฝาก 1.95% ต่อปี*

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ : สินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านมือสอง สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

อนุมัติไวภายใน

3 วันทำการ

ความคุ้มครอง

กู้ร่วมสูงสุด

4 คน

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เจ้าของธุรกิจ

 1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 5. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารแสดงตน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
 3. Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)
 4. แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

เอกสารแสดงหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง
 3. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
 4. แบบบ้าน + ผังโครงการ (กรณีซื้อโครงการจัดสรร)

FAQ

(?)สินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN PLUS ต่างจากการขอสินเชื่อบ้านปกติหรือ KKP HOME LOAN อย่างไร

เมื่อลูกค้าสมัครสินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN PLUS จะต้องเปิดบัญชีฝากประจำใหม่หรือฝากเงินเข้าบัญชีเดิมที่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าจึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยบ้านแบบลดหย่อน

 

(?)ต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทใดและได้ดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไร

ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีฝากประจำพิเศษเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือฝากเงินเข้าบัญชีเดิมที่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.95% ต่อปี*

 

(?)ถ้าครบ 12 เดือนแล้วไม่ถอนเงินฝากออกจากบัญชี จะยังได้รับอัตราดอกเบี้ยบ้านแบบลดหย่อนหรือไม่

ถ้าลูกค้ายังไม่ถอนเงินฝากออกจากบัญชีฝากประจำ ลูกค้าจะยังได้รับอัตราดอกเบี้ยบ้านแบบลดหย่อนต่อสูงสุดไม่เกิน 36 เดือน 

 

(?)ในระหว่างนี้ สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถถอนเงินออกได้โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ผ่านทาง KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา และหากถอนเงินก่อนครบกำหนด ลูกค้าจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน แต่จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารกำหนด ส่วนอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาสินเชื่อ หรือโปรโมชันอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

 

(?)ถ้ามีการถอนเงินออกเพียงบางส่วนจะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยบ้านแบบลดหย่อนหรือไม่

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดเงินฝากแต่ละรายการ และลูกค้าจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยบ้านแบบลดหย่อน
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง