ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 11 ต.ค. 2565
 • 3,514
อิ่มคุ้ม-628x433-AW-OL
ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์
 1. 1.สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD รับเครดิตเงินคืน เมื่อชำระค่าอาหาร และ/หรือเครื่องดื่มด้วยบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ณ ร้านอาหารทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์ Union Pay  ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ดังนี้
  • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 - 1,499 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 30 บาท
  • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500 – 4,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 50 บาท
  • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 100 บาท
 2. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดจำนวน 1,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดจำนวน 3,000 บาท / หมายเลขบัตร / ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด  โดยธนาคารจะให้เครดิตเงินคืนดังกล่าวเข้าบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD  ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาด
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้ ถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
 4. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง