ic_ออมทรัพย์

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME FREEDOM

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME FREEDOM
 • 24 พ.ค. 2566
 • 1,682
kkp-sme-freedom-promo-q22023_1620x540
kkp-sme-freedom-promo-q22023_628x433

โปรโมชั่นสำหรับนิติบุคคล

พิเศษ ผ่อน 0% นาน 3 เดือน วันนี้ – 31 ก.ค. 65

สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan)

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท

รับเงินทันทีภายใน 7 วัน*

ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก

ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อต่ำเพียง 1% ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

ฟรี! ค่าธรรมเนียม บสย. ตลอดอายุสัญญา

*เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

icon_accout

วงเงินอนุมัติสูงสุด

5 ล้านบาท

icon_fee

รับเงินทันทีภายใน

7 วัน*

icon_manage

ค่าธรรมเนียม
การให้สินเชื่อต่ำเพียง

1%

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

กู้ในนามนิติบุคคล

วงเงินที่อนุมัติสูงสุด

5 ล้านบาท

หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ประเภทสินเชื่อ

ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี

ชนิดของผู้กู้

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

อายุของผู้กู้

25-65 ปี 

ประสบการณ์
ดำเนินธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ผู้ค้ำประกัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 50%

ยอดขาย

ยอดขายต่อปีมากกว่า 3.5 ล้านบาทต่อปี แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี

สถานประกอบการ

มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง และไม่อยู่ใน 3 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส)

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองพร้อมกับวัตถุประสงค์
 • สำเนาบริคณฑ์สนธิฉบับจัดตั้ง (บอจ. 2)
 • สำเนาจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) (หส.2)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนางบการเงิน 2 ปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน(บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate) เริ่มต้นที่ MLR+ 8.475% หรือเทียบเท่า 15.00% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคาร ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 กำหนด MLR = 7.725% ต่อปี ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการให้บริการ และ เว็บไซต์ของธนาคาร)

อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ

อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่า

อัตราดอกเบี้ยจริงที่ลูกค้าได้

เดือนที่ 1 - 3

0%

0.000%

เดือนที่ 4 - 6

MLR+0.515%

8.240%

เดือนที่ 7 - 12

MLR+7.515%

15.240%

ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป

MLR+12.787%

20.512%

 

ค่าธรรมเนียม

 • ธนาคารรับผิดชอบค่าธรรมเนียม บสย. แทนลูกค้าตลอดอายุสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมในการอนุมัติสินเชื่อ (Front end fee) 1% ของวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ (เบิกกู้)
 • ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนกำหนด (Prepayment fee) 3% ของวงเงินสินเชื่อคงเหลือในกรณีที่ลูกค้าปิดวงเงินภายในระยะเวลา 2 ปี
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ (เบิกกู้)
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ 28%
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง